Αναβάθμιση υποδομών σε ΟΚΑΑ και ΚΑΘ με 20 εκατ. € μέσω ΕΣΠΑ

11 February 2021

Αναβάθμιση υποδομών σε ΟΚΑΑ και ΚΑΘ με 20 εκατ. € μέσω ΕΣΠΑ

Την αναβάθμιση υποδομών των δύο μεγάλων Κεντρικών Αγορών, Αθήνας και Θεσσαλονίκης (ΟΚΑΑ και ΚΑΘ), ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί με συγχρηματοδότηση 20 εκατομμυρίων ευρώ από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης

Πιο συγκεκριμένα, θετικά αξιολογήθηκαν και εντάχθηκαν με χρηματοδότηση 20 εκ. ευρώ (10 εκ. ευρώ έκαστη) οι αιτήσεις χρηματοδότησης για την Δράση με τίτλο «Αναβάθμιση υποδομών ΟΚΑΑ Α.Ε. και ΚΑΘ Α.Ε. για την υποστήριξη της σύγχρονης επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ- ΒΕΚ).

Κεντρική Αγορά Αθήνας

Ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑA Α.Ε.) και η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ Α.Ε.) αποτελούν Δημόσιες Επιχειρήσεις με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας), εποπτεύονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και δραστηριοποιούνται στην τροφοδοσία του συνόλου του ελληνικού πληθυσμού με φρούτα, λαχανικά, κρέατα και αλιεύματα.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «Η οργάνωση του εμπορίου και οι σύγχρονες μορφές διοίκησης που ακολουθούν οι ανωτέρω οργανισμοί έχει σαν αποτέλεσμα περισσότερες από 1.000 επιχειρήσεις σε όλη την χώρα να έχουν επιλέξει να αναπτύξουν την επαγγελματική δραστηριότητά τους στις εγκαταστάσεις που διαθέτουν. Η ανάγκη εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τους αποτελεί βασική προτεραιότητα. Οι εγκεκριμένες παρεμβάσεις αφορούν στη συνολική αναβάθμιση των υποδομών τους στις εγκαταστάσεις τους στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Αποτελούν μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού της χώρας για τη συγκέντρωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε οργανωμένους υποδοχείς με στόχο αφενός την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με υποστηρικτικές, για τη λειτουργία τους, υποδομές, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, τη δημιουργία αλυσίδων αξίας και οικονομιών κλίμακας, αφ’ ετέρου την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών στο πλαίσιο της εφαρμογής του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού».

Με την υλοποίηση των δύο έργων επιδιώκεται να επιτευχθεί η βελτιστοποίηση των κτηριακών υποδομών του Ο.Κ.Α.Α και της Κ.Α.Θ. καθώς και των υποδομών αποθήκευσης και συντήρησης (ψυγείων), η αποτελεσματική διαχείριση της εσωτερικής κυκλοφορίας με την αναδιοργάνωση του δικτύου κυκλοφορίας και στάθμευσης στον χώρο των εγκαταστάσεων τους, η αναβάθμιση των συστημάτων ασφάλειας μέσω της αξιοποίησης σύγχρονου συστήματος φύλαξης και εποπτείας και η ριζική αναβάθμιση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

11 February 2021
Banner