Στην Chipita περνάει η Νίκας, τι προβλέπει η συμφωνία με τις τράπεζες

02 January 2017

Στην Chipita περνάει η Νίκας, τι προβλέπει η συμφωνία με τις τράπεζες

Δυόμισι περίπου μήνες μετά το σταμάτημα κάθε διαδικασίας μεταξύ Chipita και Impala που είχαν συμφωνήσει να αποτελέσουν τη διάδοχη κατάσταση στην Π.Γ. Νίκας ΑΒΕ, τα πράγματα πήραν το δρόμο τους και σήμερα η Νίκας ανακοίνωσε ότι υπεγράφη η συμφωνία που δρομολογεί τις εξελίξεις για την απόκτηση της Νίκας από την Chipita.

Συγκεκριμένα η Νίκας, η GIVENRISE (ανήκει στον όμιλο Chipita), η Chipita και οι δανείστριες τράπεζες υπέγραψαν σύμβαση για την ενίσχυση της κεφαλαιακής δομής της πρώτης, και χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων αυτής και των θυγατρικών της εταιρειών. Η διαδικασία θα εκκινήσει με σύγκληση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Νίκας και θα καταλήξει σε απομείωση του δανεισμού της εταιρείας και θυγατρικών της εταιρειών με διαγραφή κεφαλαίου και τόκων σε συνδυασμό με διακανονισμό και ρύθμιση του υπολοίπου των υποχρεώσεών τους ώστε ο δανεισμός τους μετά την περάτωση της εν λόγω αναδιάρθρωσης να ανέρχεται στο ποσό περίπου των 26,4 εκατ. ευρώ. Μέρος της απομείωσης του δανεισμού θα προέλθει από τη μεταβίβαση του ενυπόθηκου ακινήτου της Νίκας στον Άγιο Στέφανο το οποίο στη συνέχεια η εταιρεία θα μισθώσει για τις ανάγκες της.

Η ανακοίνωση, με σημερινή ημερομηνία, έχει ως εξής:

«Η εταιρεία Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Ε.Ε. 596/2014 και των σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει με την παρούσα τα ακόλουθα:

Υπεγράφη την 30 Δεκεμβρίου 2016, σύμβαση για την ενίσχυση της κεφαλαιακής δομής της Εταιρείας και χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων αυτής και θυγατρικών εταιρειών της μεταξύ της Εταιρείας, της GIVENRISE INVESTMENTS LIMITED (η GIVENRISE), που ανήκει στον όμιλο Chipita, της Chipita, της Chipita participations και των δανειστριών τραπεζών της Εταιρείας και θυγατρικών εταιρειών της, ήτοι την «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», την «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και την «ATTICA BANK Α.Τ.Ε.», καθώς και την ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ως εταιρεία ειδικού σκοπού των δανειστριών τραπεζών, (η Σύμβαση Επένδυσης και Αναδιάρθρωσης Δανειακών Υποχρεώσεων), σε συνέχεια συμφωνίας που είχε υπογραφεί στις 17 Φεβρουαρίου 2016. Στο πλαίσιο της Σύμβασης Επένδυσης και Αναδιάρθρωσης Δανειακών Υποχρεώσεων, τα βασικότερα μέτρα εταιρικής και δανειακής αναδιάρθρωσης που θα λάβουν χώρα είναι τα ακόλουθα:

Α) σύγκληση της γενικής συνέλευσης της Εταιρείας για να αποφασίσει τα ακόλουθα:

1.αύξηση της ονομαστικής τιμής των μετοχών της ΝΙΚΑΣ με συνένωση των παλαιών μετοχών με αναλογία δέκα παλαιές κοινές μετοχές της ΝΙΚΑΣ προς μία (1) νέα κοινή μετοχή της ΝΙΚΑΣ (reverse split 10:1) και αντίστοιχη μείωση του συνολικού αριθμού των παλαιών μετοχών της ΝΙΚΑΣ,

2.στη συνέχεια τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΝΙΚΑΣ μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής της ΝΙΚΑΣ με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920, ή για τον συμψηφισμό ισόποσων ζημιών και

3.αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας συνολικού ποσού περίπου €23,3 εκ. Η GIVENRISE, η οποία θα έχει καταστεί μέτοχος της Εταιρείας πριν τη σχετική γενική συνέλευση, έχει συμφωνήσει ότι θα καλύψει τις αδιάθετες μετοχές, ήτοι μέχρι και το συνολικό ποσό της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,

Β) απομείωση του δανεισμού της Εταιρείας και θυγατρικών της εταιρειών με διαγραφή κεφαλαίου και τόκων σε συνδυασμό με διακανονισμό και ρύθμιση του υπολοίπου των υποχρεώσεών τους ώστε ο δανεισμός τους μετά την περάτωση της εν λόγω αναδιάρθρωσης να ανέρχεται στο ποσό περίπου των €26,4 εκατ. Μέρος της απομείωσης του δανεισμού, ήτοι κατά €17 εκατ., θα προέλθει από τη μεταβίβαση προς την ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ του ενυπόθηκου ήδη ακινήτου της Εταιρείας στον Άγιο Στέφανο το οποίο στη συνέχεια η Εταιρεία θα μισθώσει για τις ανάγκες της.

Η υλοποίηση της Σύμβασης Επένδυσης και Αναδιάρθρωσης Δανειακών Υποχρεώσεων τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της συναλλαγής από όλες τις αρμόδιες αρχές».

02 January 2017
Banner
Banner