Στη Βουλή το ν/σ για την κοινωνική οικονομία, με προβλέψεις για γεωργία-κτηνοτροφία

06 October 2016

Στη Βουλή το ν/σ για την κοινωνική οικονομία, με προβλέψεις για γεωργία-κτηνοτροφία

Story Highlights

  • Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας μπορεί να θεωρηθούν και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί του ν.4384/2016

Related Articles

Με την παραδοχή ότι «οι δραστηριότητες της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας έχουν μια μακρά ιστορία και στην Ελλάδα» και ότι «συνεχίζουν να υπάρχουν και να αναπτύσσονται επιτυχημένα παραδείγματα κοινωνικών, αγροτικών ή αστικών συνεταιρισμών, ενώ έχει επεκταθεί η δραστηριότητά τους στον προμηθευτικό και τον αγροδιατροφικό τομέα», το Εργασίας κατέθεσε σήμερα το σχέδιο νόμου «Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις».

Με το ν/σ ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στον τρόπο λειτουργίας και διοικητικής εποπτείας του τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, στις δραστηριότητες που αυτός μπορεί να αναπτύξει, στη σύσταση και λειτουργία των φορέων του. Ως στόχοι του ν/σ ορίζονται: α. Η διάχυση του παραδείγματος της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε όλους τους δυνατούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας. β. Η στήριξη και ενίσχυση των παραγωγικών εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης και της συλλογικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ώστε να συμβάλλουν στην προώθηση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και στη διαμόρφωση δίκαιων παραγωγικών και κοινωνικών σχέσεων. γ. Ο καθορισμός και η ανάδειξη της συλλογικής και της κοινωνικής ωφέλειας, μέσω της κάλυψης κοινωνικών αναγκών, ως συστατικά στοιχεία της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Στις δραστηριότητες που ορίζουν τη «βιώσιμη ανάπτυξη», το κείμενο του ν/σ εντάσσει:

- την αειφόρο γεωργία και κτηνοτροφία, «η οποία δίνει έμφαση στη διατήρηση και διάδοση απειλούμενων τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών ή “φυλών” και στην αποτροπή διείσδυσης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών».

- την τοπικά και περιφερειακά υποστηριζόμενη γεωργία ή κτηνοτροφία, που συμβάλλει στην ανάπτυξη απευθείας εμπορικών σχέσεων μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών και ενισχύει την προσβασιμότητα σε είδη πρώτης ανάγκης, ιδίως των ασθενέστερων οικονομικά ομάδων του πληθυσμού, μέσα από την απευθείας διάθεσή τους

- την προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας

Επιπλέον, στις δραστηριότητες «βιώσιμης ανάπτυξης» ορίζονται πολλές ακόμη, μεταξύ των οποίων: Η παραγωγή, μεταποίηση, προώθηση, διατήρηση και ανάδειξη τοπικών προϊόντων, υπηρεσιών και επαγγελμάτων, καθώς και της παραγωγικής ή πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε τόπου. Το δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο. Η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε μικρή κλίμακα. Η μείωση της παραγωγής αποβλήτων και απορριμμάτων σε τοπικό επίπεδο, με συμμετοχή των πολιτών, μέσα από την επαναχρησιμοποίηση, αξιοποίηση, ανακύκλωση των αποβλήτων ή μέσα από τον επανασχεδιασμό του τρόπου παραγωγής και διανομής των προϊόντων. Ο εναλλακτικός, θεματικός και ήπιος τουρισμός.

06 October 2016
Banner