Σταθμός βιοαερίου στη Χοιροτροφική Α.Ε.

31 May 2021

Σταθμός βιοαερίου στη Χοιροτροφική Α.Ε.

Συνεχίζοντας την διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της στον τομέα του βιοαερίου, η kIEFER υλοποιεί ένα νέο σταθμό παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου στα Σέρβια Κοζάνης.

Ο νέος σταθμός βιοαερίου, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΕ, έχει εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ 499 KWe, θερμική 513 KWth και αναμένεται να παράγει ετησίως 4.150.000 kWh. Πρόκειται για έναν σταθμό ο οποίος θα διαχειρίζεται ετησίως 13.000tn πτηνο-κτηνοτροφικά απόβλητα από την ευρύτερη περιοχή και φυτικά ενσιρώματα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η μονάδα στα Σέρβια Κοζάνης συνιστά μια σύγχρονη μονάδα που πέρα από τα περιβαλλοντικά οφέλη, προσφέρει οικονομικά οφέλη στην περιοχή μιας και δημιουργούνται θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στην τοπική οικονομία.

Μέσα από τη διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης θα αξιοποιήσει τα παραγόμενα απόβλητα, μειώνοντας το ρυπαντικό τους φορτίο τις οσμές και την οπτική ρύπανση. Το τελικό προϊόν θα είναι ένα άοσμο εδαφοβελτιωτικό πλήρως απαλλαγμένο από παθογόνους μικροοργανισμούς αφού πριν τη διάθεσή του θα έχει οδηγηθεί σε μονάδα παστερίωσης για την εξυγίανσή του.

Αποτελώντας μια ενδεδειγμένη λύση για το οξυμμένο πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων, οι μονάδες βιοαερίου, μπορούν την ίδια στιγμή, να δώσουν ώθηση στον πρωτογενή τομέα, καθώς η πλεονάζουσα θερμότητα μπορεί να αξιοποιηθεί για τις ανάγκες θέρμανσης των κτηνοτροφικών μονάδων της ευρύτερης περιοχής. Κάτι που σημαίνει ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Επιπρόσθετα μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό «αρωγό» στις προσπάθειες ενεργειακής μετάβασης στην περιοχή, καθώς εγκαθιστώντας τέτοιες μονάδες κοντά σε ΒΙΠΕ, εξασφαλίζεται με έναν πράσινο και αξιόπιστο τρόπο, θερμότητα και ηλεκτρική ενέργεια για τις βιομηχανίες από τα απόβλητα που οι ίδιες παράγουν. Παράλληλα, το βιοαέριο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και ως καύσιμο κίνησης για τα οχήματα.

Μετατρέποντας το μεθάνιο σε ενέργεια και διοξείδιο του άνθρακα μέσω της καύσης, υπάρχει μια «αντίστροφη» συνεισφορά στο ισοζύγιο του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Σε αντίθεση με άλλες μορφές πράσινης ενέργειας, το βιοαέριο, ως πηγή ενέργειας, χαρακτηρίζεται από υψηλό δείκτη πρόβλεψης στην παραγωγή ρεύματος, με το ποσοστό να φθάνει το 100%, αφού η ροή αποβλήτων είναι συνεχής. Αυτό σημαίνει ότι οι μονάδες βιοαερίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί βάσης.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ

31 May 2021