Πρόσκληση για συμμετοχή Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών στο Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης

10 December 2019

Πρόσκληση για συμμετοχή Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών στο Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης

Σε συνέχεια της έγκρισης από την αρμόδια Επενδυτική Επιτροπή του νεοσυσταθέντος Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, που συνεδρίασε στις 4/12/2019 παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μ. Βορίδη, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων ως Διαχειριστής του Ταμείου εξέδωσε στις 6/12/2019 την σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η οποία απευθύνεται στους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για συμμετοχή τους σε αυτό.

Η Πρόσκληση για το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (European Investment Fund - EIF)      

Στην Πρόσκληση και τα Παραρτήματά της περιλαμβάνονται σημαντικές πληροφορίες για το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής για τους ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς, τη διαδικασία επιλογής τους, καθώς και το πρότυπο αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Επισημαίνεται ότι, η διαδικασία επιλογής προβλέπεται να ακολουθεί την αρχή "first come, first assessed", στη βάση της οποίας κάθε αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αξιολογείται άμεσα με την υποβολή της, χωρίς δηλαδή να απαιτείται η ολοκλήρωση της υποβολής του συνόλου των αιτήσεων για την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησής τους, πρόβλεψη που αναμένεται να συντομεύσει σημαντικά το χρόνο συμβασιοποίησης και κατ΄ επέκταση ενεργοποίησης του Ταμείου, ώστε να είναι διαθέσιμο στους τελικούς του αποδέκτες, δικαιούχους των μέτρων εκσυγχρονισμού γεωργικών εκμεταλλεύσεων και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, εντός του πρώτου τριμήνου του νέου έτους.

10 December 2019
Banner
Banner