Νέο Προεδρικό Διάταγμα για τον Οργανισμό του ΕΦΕΤ

30 July 2018

Νέο Προεδρικό Διάταγμα για τον Οργανισμό του ΕΦΕΤ

Δημοσιεύθηκε τις προηγούμενες ημέρες το Προεδρικό Διάταγμα 71/2018 με τίτλο «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων». Σύμφωνα με τον νέο Οργανισμό φαίνεται ότι προκαλείται εξοικονόμηση πόρων από την καταβολή επιδομάτων θέσης ευθύνης και από τη μείωση των θέσεων, ενώ προκαλείται δαπάνη για τη λειτουργία των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ν. Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Δυτ. Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδος, οι οποίες αν και προβλέπονται στον ισχύοντα Οργανισμό του ΕΦΕΤ (π.δ. 223/2000), δεν λειτουργούν.

Σύμφωνα με το νέο ΠΔ 71/2018, αποστολή του ΕΦΕΤ είναι:

α) η προστασία του καταναλωτή και της δημόσιας υγείας στον τομέα των τροφίμων,

β) η εισήγηση προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη βελτίωση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου τροφίμων στο πλαίσιο υιοθέτησης των αρχών βέλτιστης νομοθέτησης,

γ) η εισήγηση προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη διαμόρφωση εθνικών θέσεων σε θέματα ασφάλειας τροφίμων και διατροφής και η υποστήριξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

δ) η πρόληψη και η αντιμετώπιση κινδύνων στα τρόφιμα σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του,

ε) η προστασία των οικονομικών συμφερόντων του καταναλωτή από την παραπλανητική πληροφόρηση για τα τρόφιμα,

στ) η ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης του καταναλωτή με την αντικειμενική ενημέρωσή του σε θέματα ασφαλών διατροφικών συνηθειών και διατροφικών κινδύνων,

ζ) η προαγωγή της ευθύνης των επιχειρήσεων τροφίμων και της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών,

η) o συντονισμός των αρμόδιων αρχών για την άσκηση του επίσημου ελέγχου τροφίμων και την αντιμετώπιση περιστατικών ασφάλειας και νοθείας τροφίμων και διατροφικών κρίσεων,

θ) η ενδυνάμωση της δικτύωσης, η επιστημονική και τεχνολογική τεκμηρίωση και η έρευνα για τη διαμόρφωση διατροφικής πολιτικής και ασφάλειας των τροφίμων,

ι) η μέριμνα για τη διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού των αρμόδιων αρχών για την επίτευξη ομοιομορφίας και αποτελεσματικότητας στην άσκηση του επίσημου ελέγχου

ια) η μέριμνα για τη διαρκή κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων για τη διασφάλιση της τήρησης των απαιτήσεων της νομοθεσίας των τροφίμων.

Περαιτέρω, ορίζεται ότι η Διεύθυνση Ασφάλειας Τροφίμων, που υπάγεται στον Γενικό Διευθυντή του ΕΦΕΤ, συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

α) Τμήμα Κρέατος και Αλιευμάτων.

β) Τμήμα Γάλακτος, Αυγών, Μελιού και Λοιπών Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης.

γ) Τμήμα Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης – Λοιπών Τροφίμων – Υλικών και Αντικειμένων σε Επαφή με Τρόφιμα.

δ) Τμήμα Παραγόντων Ασφάλειας.

ε) Τμήμα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Ελέγχων.

Η Διεύθυνση Ασφάλειας Τροφίμων έχει τους εξής επιχειρησιακούς στόχους:

α) την εισήγηση προσαρμογής της νομοθεσίας για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των ελέγχων στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων,

β) τη συνεκτική, συνολική και ολοκληρωμένη προσέγγιση των επίσημων ελέγχων και των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων για την εξακρίβωση του επιπέδου συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας περί ασφάλειας των τροφίμων,

γ) την ανάδειξη και υποστήριξη εθνικών προτεραιοτήτων στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων με την κατάρτιση προγραμμάτων επίσημου ελέγχου με βάση την αξιολόγηση της επικινδυνότητας,

δ) τη διασφάλιση της βελτίωσης της ικανότητας των επιχειρήσεων για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων,

ε) το σχεδιασμό, ιεράρχηση, οργάνωση και συντονισμό των επίσημων ελέγχων και των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και την ανάθεση υλοποίησης σε Αρμόδιες Αρχές στη βάση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων,

στ) τη διαμόρφωση ενιαίων κριτηρίων προσέγγισης του επίσημου ελέγχου και των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων με ολοκληρωμένη αξιοποίηση της μεθοδολογίας και των τεχνικών για τη διασφάλιση της ομοιόμορφης άσκησης αυτού στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων,

ζ) τη μέριμνα για την προώθηση ρυθμίσεων που κατατείνουν στη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των επίσημων ελέγχων και του συστήματος μέτρων επιβολής.

Τμήμα Κρέατος και Αλιευμάτων

Πιο ειδικά, το Τμήμα Κρέατος και Αλιευμάτων έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) την εισήγηση για την εναρμόνιση της ενωσιακής νομοθεσίας, την κατάρτιση εφαρμοστικών μέτρων, την επικαιροποίηση της εθνικής νομοθεσίας με στόχο την έκδοση απαραίτητων νομοθετικών και διοικητικών πράξεων στο πεδίο αρμοδιότητάς του,

β) την εκπροσώπηση και αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητάς του σε Διεθνή και Ενωσιακά Θεσμικά Όργανα της Ε.Ε.,

γ) τη συμμετοχή στη διαμόρφωση του Πολυετούς Εθνικού Σχεδίου Ελέγχων για την ανάδειξη και υποστήριξη εθνικών προτεραιοτήτων στον τομέα των τροφίμων ζωικής προέλευσης

δ) το σχεδιασμό και την οργάνωση επίσημων ελέγχων για την εξακρίβωση του επιπέδου συμμόρφωσης με τις γενικές και ειδικές απαιτήσεις της νομοθεσίας στον τομέα του κρέατος και των αλιευμάτων σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παρασκευής, μεταποίησης, αποθήκευσης, διανομής, μεταφοράς και διάθεσης, ενδοκοινοτικού εμπορίου και εισαγωγών-εξαγωγών από ή προς τρίτες χώρες,

ε) την ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων των επιμέρους τομέων και τη διαμόρφωση συνδυαστικών προγραμμάτων ελέγχων (επιθεώρηση –δειγματοληψία και ανάλυση) ή αυτοτελών τομεακών/δράσεων στο αντικείμενο του Τμήματος,

στ) το σχεδιασμό και προγραμματισμό των επίσημων ελέγχων με βάση:

-- την εκτίμηση επικινδυνότητας,

-- τον προσδιορισμό προτεραιοτήτων,

-- τον προσδιορισμό του εύρους, της κατανομής και αλληλουχίας των ελέγχων,

-- τη διασφάλιση της  αναλογικότητας και της κατάλληλης απαιτούμενης συχνότητας αυτών.

ζ) την εφαρμογή ενιαίων κριτηρίων προσέγγισης του επίσημου ελέγχου τον τομέα αρμοδιότητας του Τμήματος με τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων διαδικασιών, μεθοδολογίας και τεχνικών άσκησής του,

η) την εφαρμογή κανόνων που απορρέουν από καθιερωμένα διεθνή πρότυπα (ανεξαρτησία, αντικειμενικότητα, εχεμύθεια και αμεροληψία),

θ) την υποστήριξη του επίσημου ελέγχου στον τομέα αρμοδιότητας του Τμήματος με:

-- την έκδοση εγκυκλίων, οδηγών, τυποποιημένων εντύπων και εγγράφων,

-- την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία και αλλαγών αυτής,

-- την ενημέρωση σχετικά με τις σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις με στόχο την ανάπτυξη πρόσθετων δεξιοτήτων προσέγγισης και αξιολόγησης νέων εφαρμογών.

ι) την μέριμνα για τον συντονισμό των αρμόδιων αρχών και τον προσδιορισμό των επιπέδων της μεταξύ τους συνεργασίας,

ια) την ενίσχυση της οριζόντιας επικοινωνίας και διασύνδεσης μεταξύ των αρμόδιων αρχών με τακτική και αμοιβαία ενημέρωση για την διαμόρφωση ενιαίας άποψης και δράσης στο χειρισμό προβλημάτων,

ιβ) την εισήγηση συνεργατικών δράσεων για την υλοποίηση των προγραμμάτων ελέγχου,

ιγ) την αξιολόγηση ή/και την εκπόνηση οδηγών ορθών πρακτικών,

ιδ) τη χορήγηση έγκρισης εγκαταστάσεων ή ανάκλησης αυτών και την τήρηση επικαιροποιημένου καταλόγου εγκεκριμένων εγκαταστάσεων κρέατος και αλιευμάτων

ιε) τη χορήγηση επίσημων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων σε θέματα αρμοδιότητάς του,

ιστ) την απάντηση ερωτημάτων αρχών, επιχειρήσεων, φορέων, καταναλωτών στον τομέα αρμοδιότητάς του και την κοινοποίησή τους στο Τμήμα Επικοινωνίας,

ιη) τη μέριμνα της ενσωμάτωσης αναφορών στο σύστημα επίσημων ελέγχων,

ιθ) την υποστήριξη και συνδρομή κατά την διενέργεια επιθεωρήσεων ενωσιακών οργάνων, αποστολών τρίτων χωρών και άλλων αρχών σε θέματα αρμοδιότητάς του,

κ) κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί με ειδικές διατάξεις σε ό,τι αφορά τα αντικείμενα του Τμήματος.

Δείτε εδώ το Προεδρικό Διάταγμα.

30 July 2018
Banner