Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για το υπαίθριο εμπόριο

08 February 2017

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για το υπαίθριο εμπόριο

Τέθηκε από χθες Τρίτη 7/2 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, που αφορά το «Πλαίσιο λειτουργίας υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων». Το νομοσχέδιο είναι αναρτημένο εδώ και η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 14.00.

Αυγά, πουλερικά και κουνέλια είναι μεταξύ των ειδών εμπορίας που αναφέρονται στο νομοσχέδιο. Ειδικά για τα δύο τελευταία, το κείμενο του ν/σ ορίζει ότι «Οι παραγωγοί πουλερικών και κονίκλων προσκομίζουν άδεια λειτουργίας ή άδεια προέγκρισης ή άδεια εγκατάστασης της μονάδας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4056/2012 (ΦΕΚ Α΄52), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ειδικότερα, για παραγωγούς, των οποίων η ετήσια παραγωγή δεν υπερβαίνει τα 10.000 πουλερικά ή λαγόμορφα, και οι οποίοι δεν υποχρεούνται στη σφαγή σε εγκεκριμένα πτηνοσφαγεία ή σε εγκεκριμένα σφαγεία λαγομόρφων αντίστοιχα, βεβαίωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκεται η εκμετάλλευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθμό 255610/ 4-3-2010 (ΦΕΚ Β΄327) υπουργική απόφαση, όπως κάθε φορά ισχύει».

Αλλαντικά και κατεψυγμένα κρεατικά είναι επίσης μεταξύ των ειδών που θα διατίθενται στο υπαίθριο εμπόριο από επαγγελματίες πωλητές μη-παραγωγούς.

Το νομοσχέδιο ρυθμίζει επίσης και θέματα που αφορούν τις Αγορές Καταναλωτών, που διοργανώνονται με πρωτοβουλία φορέων πολιτών-καταναλωτών.

«Το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για τις υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες, προέκυψε ως αποτέλεσμα μακράς περιόδου προ-διαβούλευσης με τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο και επιχειρεί να καλύψει το ευρύτερο δυνατό φάσμα δραστηριοτήτων του χώρου, συμπεριλαμβάνοντας και τομείς που μέχρι τώρα παρέμεναν άνευ σαφούς θεσμικού πλαισίου. Επιδιωκόμενος στόχος», όπως εξηγεί σε ανακοίνωσή της η Γενική Γραμματεία Εμπορίου, «είναι ο τομέας αυτός να τεθεί σε τροχιά εξυγίανσης, με αντικειμενικούς κανόνες στην άσκηση του συνόλου των υπαίθριων δραστηριοτήτων, εντάσσοντας επιμέρους δραστηριότητες στο γενικό ρυθμιστικό πλαίσιο και δίνοντας ταυτόχρονα σαφές πλαίσιο αρμοδιοτήτων στα όργανα της Διοίκησης».

Επιδιώκεται επιπλέον, συνεχίζει η ανακοίνωση, η περαιτέρω ενίσχυση του κοινωνικού χαρακτήρα χορήγησης των αδειών με άμεση στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, μεταξύ των οποίων οι άνεργοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες και οι Ρομά, μέσω ενός μικτού συστήματος μοριοδότησης Επίσης, ενθαρρύνονται συλλογικές δραστηριότητες μέσω της δράσης κοινωνικών συνεταιρισμών και θεσμοθετούνται για πρώτη φορά οι «αγορές των καταναλωτών», που βασίζονται στις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης και του συλλογικού οφέλους, ανοίγοντας νέο πεδίο δράσης των ενώσεων καταναλωτών και των κοινωνικών οργανώσεων, οι οποίες αποκτούν ενεργό ρόλο στην εν λόγω διαδικασία.

Περαιτέρω, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου τονίζει ότι στη βάση της βελτίωσης του πλαισίου λειτουργίας των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων με βασικό γνώμονα την προστασία των καταναλωτών και την ταυτόχρονη κάλυψη των αναγκών των παραγωγών, δημιουργείται ηλεκτρονικό μητρώο υπαίθριου εμπορίου, μέσω του οποίου θα γίνεται καταγραφή και κεντρική αποτύπωση του συνόλου των αδειών και των ελέγχων, διευκολύνοντας τις διαδικασίες αδειοδότησης και εποπτείας και διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτόν στους δραστηριοποιούμενους στο υπαίθριο εμπόριο να λειτουργούν σε πλαίσιο διαφάνειας και ορθής εφαρμογής των κανόνων δικαίου. Ακόμη, γίνεται άμεσα ελάφρυνση των διοικητικών βαρών με απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και ανανέωσης αδειών και προβλέπεται περιθώριο βελτίωσης και περαιτέρω απλοποίησης των εν λόγω διαδικασιών. Ο επιδιωκόμενος στόχος είναι να καταστεί ο τομέας αυτός μέσω της ρύθμισης και της εξυγίανσής του, πεδίο για τη δραστηριοποίηση και άλλων πολιτών που το επιθυμούν. Για τον λόγο αυτό διαφοροποιείται ο χαρακτήρας της εποπτείας και ορθολογικοποιούνται τα πρόστιμα, προκειμένου να μην τίθενται εμπόδια στην επιχειρηματικότητα, αλλά να ρυθμίζεται η αγορά στη βάση της προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος.

08 February 2017
Banner