Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις μικροπιστώσεις μέχρι 25.000 ευρώ

11 January 2019

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις μικροπιστώσεις μέχρι 25.000 ευρώ

Το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο για τη χορήγηση μικροχρηματοδοτήσεων έθεσε από χθες 10/1 σε δημόσια διαβούλευση το Υπουργείο Οικονομικών, καλώντας τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς (Υπουργεία, άλλες δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα, φυσικά πρόσωπα κ.λ.π.) να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, διατυπώνοντας απόψεις και παρατηρήσεις επί του υποβληθέντος σχεδίου Νόμου.

Σύμφωνα με τις προτάσεις, τίθεται το πλαίσιο λειτουργίας ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων, ενώ γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ επιχειρηματικών και προσωπικών μικροχρηματοδοτήσεων.

Α) Ως επιχειρηματικές μικροχρηματοδοτήσεις νοούνται:
- όλες οι μορφές πιστώσεων έως το όριο των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ που χορηγούνται είτε για τη κάλυψη επενδυτικών αναγκών, είτε ως κεφάλαιο κίνησης,
- προϊόντα χρηματοδοτικής μίσθωσης έως το όριο των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, για την απόκτηση εξοπλισμού,
- αυτοτελείς εγγυήσεις έως το όριο των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, οι οποίες δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη δανείων από άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα.
Β) Ως προσωπικές μικροχρηματοδοτήσεις νοούνται ιδίως προσωπικές πιστώσεις, τακτικής λήξης, για:
- εκπαιδευτικούς σκοπούς έως το όριο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ,
- την ενίσχυση δημόσιων πολιτικών ή με σκοπό την κοινωνική και οικονομική ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, έως το όριο των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, που αφορούν, ιδίως την αντιμετώπιση των ακόλουθων καταστάσεων:
α) ανεργία,
β) αναστολή ή μείωση του χρόνου εργασίας για λόγους που δεν οφείλονται στη δική τους βούληση,

Δικαιούχοι των επιχειρηματικών μικροχρηματοδοτήσεων είναι:
α) πολύ μικρές οντότητες,
β) φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών οντοτήτων,
γ) ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι
δ) Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Δικαιούχοι των προσωπικών μικροχρηματοδοτήσεων είναι:
α) φυσικά πρόσωπα για την κάλυψη δαπανών σχετιζόμενων άμεσα ή έμμεσα με την εκπαίδευση ή μετεκπαίδευσή τους ή σχέση μαθητείας,
β) δικαιούχοι προγραμμάτων εφαρμογής δημόσιας πολιτικής,
γ) ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Για το σχέδιο νόμου και την εν εξελίξει διαβούλευση, δείτε εδώ. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη, 23/01/2019 και ώρα 12:00.

11 January 2019
Banner