Σε διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές για το κρέας για τις δημόσιες συμβάσεις

24 June 2019

Σε διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές για το κρέας για τις δημόσιες συμβάσεις

Σε διαβούλευση έχουν αναρτηθεί οι Τεχνικές Προδιαγραφές για τρόφιμα, μεταξύ άλλων και για την κατηγορία Κρέατα & Προϊόντα με Βάση το κρέας, από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή. Αφορούν τους όρους που τίθενται σε δημόσιες συμβάσεις και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος των Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) www.promitheus.gov.gr και ειδικότερα στο πεδίο “Διαβουλεύσεις” .

Στόχος της ΓΓΕ & ΠΚ είναι οι τεχνικές προδιαγραφές:

  • να καλύπτουν τις ανάγκες των Αναθετουσών Αρχών, με βάση τις συνθήκες χρήσης και να εξασφαλίζουν τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων.
  • να εξασφαλίζουν ευρεία συμμετοχή, άρση τυχόν εμποδίων και ενίσχυση του ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα τη διευκόλυνση και συντόμευση των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Το κείμενο που αφορά το κρέας και τα προϊόντα με βάση το κρέας μπορείτε να το βρείτε εδώ

Η διαβούλευση είναι ανοιχτή για σχόλια μέχρι στις 28/6/2019.

24 June 2019
Banner