Πώς θα καταβληθεί η ενίσχυση στους αιγοπροβατοτρόφους

19 May 2015

Πώς θα καταβληθεί η ενίσχυση στους αιγοπροβατοτρόφους

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Β. Αποστόλου, η οποία δημοσιεύτηκε στις 14/5 καθορίζονται οι λεπτομέρειες χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του πρόβειου και αίγειου κρέατος.
Συγκεκριμένα οι εκμεταλλεύσεις χωρίζονται σε αυτές που βρίσκονται σε ορεινές/ μειονεκτικές περιοχές και σε πεδινές και για να λάβει την ενίσχυση ένας αιγοπροβατοτρόφος πρέπει να παραδίδει ετησίως τουλάχιστον 6 (στις ορεινές) ή 10 (στις πεδινές) τόνους γάλα. Η ενίσχυση καταβάλλεται ανά επιλέξιμο ζώο σε ετήσια βάση και το ύψος της καθορίζεται κάθε χρόνο με ειδική υπουργική απόφαση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις ενισχύσεις καθορίζεται ως εξής:
Για τις πεδινές περιοχές
2015 - 11.500.000€
2016 - 11.364.614€
2017 - 11.229.075€
2018 - 11.105.262€
2019 - 10.981.459€
2020 - 10.981.459€

Για τις ορεινές περιοχές
2015 - 21.700.000€
2016 - 21.444.532€
2017 - 21.188.777€
2018 - 20.955.146€
2019 - 20.721.536€
2020 - 20.721.536€

 

Οι όροι επιλεξιμότητας

Για τις ορεινές περιοχές:

  • Η έδρα των αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων, πρέπει να βρίσκεται εντός Δήμου, Δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος, ή οικισμού των ορεινών/μειονεκτικών/με λοιπά μειονεκτήματα περιοχών της χώρας, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά.
  • Τουλάχιστον το 50% της έκτασης που δηλώνεται, στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης, πρέπει να βρίσκεται εντός ορεινών/μειονεκτικών/με λοιπά μειονεκτήματα περιοχών, εφόσον στην εν λόγω αίτηση δηλώνεται έκταση.
  • Στην περίπτωση των μετακινούμενων κτηνοτρόφων, η έδρα εκμετάλλευσης πρέπει να βρίσκεται σε πεδινή περιοχή της χώρας (50% δηλούμενης έκτασης σε πεδινή περιοχή, εφόσον δηλώνεται έκταση) με μετακίνηση του κοπαδιού σε ορεινή/μειονεκτική/με λοιπά μειονεκτήματα περιοχή. Η μετακίνηση πραγματοποιείται τουλάχιστον στο 90% του συνολικού αριθμού των αιγοπροβάτων του κοπαδιού για τουλάχιστον 90 ημέρες.

Για τις πεδινές περιοχές:

  • Παράγουν και παραδίδουν πρόβειο ή και αίγειο γάλα σε εγκεκριμένες μονάδες μεταποίησης όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας, συνολική επιλέξιμη ποσότητα γάλακτος (πρόβειο και αίγειο), τουλάχιστον 6 τόνων, κατά τη διάρκεια του έτους για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων δεόντως αιτιολογημένων.
  • Το πρόβειο ή/και αίγειο γάλα που παράγουν και παραδίδουν πρέπει να έχει Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα (στο εξής Ο.Μ.Χ.) μικρότερη ή ίση των 1.000.000/ml. Ως συγκρίσιμη με την ανωτέρω τιμή Ο.Μ.Χ. για κάθε κτηνοτρόφο λαμβάνεται, ο γεωμετρικός μέσος όρος του συνόλου των επιμέρους μετρήσεων Ο.Μ.Χ. κατά τη διάρκεια του έτους.
  • Ο υπολογισμός του ανωτέρω μέσου όρου προκύπτει από το σύνολο των δειγματοληψιών που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους ενίσχυσης, οι οποίες δεν μπορεί να είναι λιγότερες από τέσσερις ανά δικαιούχο, κατανεμημένες, κατά το δυνατόν, σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ

19 May 2015
Banner