Προβλήματα με την καλή διαβίωση των ζώων στην Ε.Ε. διαπιστώνει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

14 November 2018

Προβλήματα με την καλή διαβίωση των ζώων στην Ε.Ε. διαπιστώνει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Σημαντικές αδυναμίες εξακολουθούν να υπάρχουν στον τομέα της καλής διαβίωσης των ζώων εκτροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τις προσπάθειες και τις επιτυχίες που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια. Αυτή τη γνώμη διατυπώνει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα την Ειδική Έκθεση με τίτλο: «Καλή διαβίωση των ζώων στην Ε.Ε.: Γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ φιλόδοξων στόχων και υλοποίησης στην πράξη».

Η δράση της Ε.Ε. για την καλή διαβίωση των ζώων ήταν επιτυχημένη σε σημαντικούς τομείς, επισημαίνει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, που όμως διαπιστώνει ότι αν και η Κομισιόν έχει εκδώσει κατευθυντήριες οδηγίες για τον τρόπο μεταφοράς και σφαγής των ζώων, καθώς και για την καλή διαβίωση των χοίρων, ωστόσο «εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα στον τρόπο που αυτές εφαρμόζονται στην πράξη». Οι ελεγκτές δηλώνουν ότι τα κράτη μέλη υλοποιούν, γενικώς, τις συστάσεις της Κομισιόν, αλλά με καθυστέρηση.

Στην Ε.Ε. ισχύουν ορισμένα από τα πλέον αυστηρά πρότυπα παγκοσμίως για την καλή διαβίωση των ζώων, τα οποία περιλαμβάνουν κανόνες σχετικά με την εκτροφή, τη μεταφορά και τη σφαγή ζώων εκτροφής. Επιπλέον, η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) συνδέει την καταβολή ενισχύσεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις με ελάχιστα επίπεδα καλής διαβίωσης των ζώων, ενώ η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης ενθαρρύνει τους κτηνοτρόφους να τηρούν αυστηρότερα πρότυπα. Επισημαίνεται ότι όσον αφορά την περίοδο 2014-2020, 18 κράτη μέλη διέθεσαν 1,5 δισ. ευρώ σε ενισχύσεις για την καλή διαβίωση των ζώων στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης.

Προκειμένου να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο ελέγχεται η καλή διαβίωση των ζώων εκτροφής και η συνολική εφαρμογή της στρατηγικής της Ε.Ε. για την καλή διαβίωση των ζώων, οι ελεγκτές πραγματοποίησαν επισκέψεις σε πέντε κράτη μέλη: Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία και Ρουμανία. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι δράσεις της Ε.Ε. ήταν επιτυχημένες σε ορισμένους τομείς, αλλά ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες στη συμμόρφωση με τα ελάχιστα πρότυπα. Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης του συντονισμού με τους ελέγχους της πολλαπλής συμμόρφωσης, ενώ η ΚΓΠ θα μπορούσε να αξιοποιηθεί περισσότερο για την προώθηση αυστηρότερων προτύπων σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων.

Σύμφωνα με τους ελεγκτές, εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες σε ορισμένους τομείς, ιδίως όσον αφορά την πάγια τακτική της κοπής της ουράς των χοίρων, την έλλειψη συμμόρφωσης με τους κανόνες για τη μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις και τη μεταφορά ζώων ακατάλληλων προς μεταφορά, καθώς και τη χρήση διαδικασιών αναισθητοποίησης στο σφαγείο.

Καθοριστικός είναι ο ρόλος των επίσημων συστημάτων ελέγχου των κρατών μελών. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν την ύπαρξη βέλτιστων πρακτικών, ιδίως όσον αφορά τη συνέπεια των επίσημων επιθεωρήσεων, ωστόσο διαπίστωσαν ότι υπάρχει και η ανάγκη εστίασης σε τομείς και φορείς εκμετάλλευσης με υψηλότερο κίνδυνο μη συμμόρφωσης. Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να αξιοποιούν καλύτερα τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν από τους εσωτερικούς ελέγχους και τις διάφορες καταγγελίες, προκειμένου να βελτιώνουν την από μέρους τους διαχείριση της πολιτικής για την καλή διαβίωση των ζώων.

Σύμφωνα με τους ελεγκτές, τα κράτη μέλη έχουν καθιερώσει, γενικώς, κατάλληλες ρυθμίσεις για τους ελέγχους της πολλαπλής συμμόρφωσης που αφορούν την καλή διαβίωση των ζώων. Εντούτοις, υπάρχει περιθώριο βελτίωσης του συντονισμού με τις επίσημες επιθεωρήσεις. Υπήρξαν επίσης περιπτώσεις κατά τις οποίες οι διοικητικές κυρώσεις που επέβαλλαν οι οργανισμοί πληρωμών δεν ήταν ανάλογες με τη σοβαρότητα των παρατυπιών.

Οι ελεγκτές διατυπώνουν σειρά συστάσεων προς την Κομισιόν με σκοπό τη βελτίωση της διαχείρισης της πολιτικής για την καλή διαβίωση των ζώων. Οι συστάσεις καλύπτουν το στρατηγικό πλαίσιο για την καλή διαβίωση των ζώων, την αποτελεσματικότερη επιβολή, τις κατευθυντήριες οδηγίες για την επίτευξη της συμμόρφωσης, την ενίσχυση της σύνδεσης της πολλαπλής συμμόρφωσης με την καλή διαβίωση των ζώων, καθώς και τη δράση για τη βελτίωση της διαβίωσης των ζώων μέσω της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη.

14 November 2018
Banner