Εγκύκλιος ΟΓΑ για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους στην αγροτική οικονομία

15 December 2016

Εγκύκλιος ΟΓΑ για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους στην αγροτική οικονομία

Εγκύκλιο με την οποία διευκρινίζει τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε δύο περιπτώσεις: α) της κατ’ εξαίρεση απασχόλησης στην αγροτική οικονομία, πολιτών τρίτων χωρών που παραμένουν στη χώρα υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης και β) της πρόσβασης στην απασχόληση των αναγνωρισμένων ως δικαιούχων (ή όσων έχουν κάνει αίτηση) διεθνούς προστασίας.

Η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι η κατ’ εξαίρεση απασχόληση δεν αφορά εργάτες πτηνοτροφίας, εργάτες σε στεγασμένες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και αλιεργάτες. Αντιθέτως, αφορά την κάλυψη κενών θέσεων για εξαρτημένη και εποχική εργασία εργατών γης, βοσκών και εργατών μελισσοκομίας, «με σκοπό την εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών της αγροτικής οικονομίας».

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος για την περίπτωση (α): «Στους ως άνω πολίτες τρίτων χωρών χορηγείται, από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας άδεια εργασίας διάρκειας έξι (6) μηνών, ισόχρονη με την αναβολή απομάκρυνσης. Συνεπώς, η ημερομηνία έναρξης ισχύος της άδειας εργασίας είναι η ίδια με την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης αναβολής απομάκρυνσης. Η άδεια εργασίας, η οποία φέρει και την φωτογραφία του ενδιαφερόμενου, χορηγείται για απασχόληση στην Περιφέρεια για την οποία εγκρίθηκε. Ο πολίτης τρίτης χώρας διατηρεί το δικαίωμα να συνάψει σύμβαση εργασίας με άλλον εργοδότη της ίδιας Περιφέρειας κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας εργασίας του». Επιπλέον σημειώνεται ότι για τα πρόσωπα αυτά, ο χρόνος ασφάλισης στον ΟΓΑ θα υπολογίζεται αποκλειστικά και μόνο με βάση τις αμοιβές που θα έχουν λάβει με εργόσημο εντός του εξαμήνου ισχύος της άδειας εργασίας.

Για τις περιπτώσεις όσων έχουν αναγνωριστεί ή έχουν καταθέσει αίτηση Διεθνούς Προστασίας, έχει καταργηθεί η κατοχή άδειας εργασίας ως προϋπόθεση για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Μόνη προϋπόθεση είναι η κατοχή των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, αδειών διαμονής.

Ολόκληρη την εγκύκλιο του ΟΓΑ θα βρείτε εδώ.

15 December 2016
Banner