Και το 2016 η υπαγωγή σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία

05 January 2015

Και το 2016 η υπαγωγή σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία

Για δυο ακόμη χρόνια έχουν τη δυνατότητα οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ να υπαχθούν σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία. Συγκεκριμένα οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ μπορούν με αίτησή τους να επιλέξουν την κατάταξή τους στην αμέσως κατώτερη ή στη δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία κλάδου σύνταξης. Το δικαίωμα αυτό δόθηκε με το άρθρο 32 του Ν.4075/2012 και ίσχυε μέχρι τις 31/12/2014, αλλά παρατάθηκε μέχρι τις 31/12/2016 (άρθρο 55 του Ν.4310/2014).
Προϋπόθεση για την υπαγωγή αυτή είναι να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, ή οι ασφαλισμένοι να έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση και να είναι ενήμεροι. Σύμφωνα με το νόμο η κατάταξη στην κατώτερη κατηγορία αρχίζει από το αμέσως επόμενο δίμηνο και ισχύει για όσο διάστημα είναι ενήμεροι στην καταβολή των τρεχουσών εισφορών και στις δόσεις της τυχον ρύθμισης. Μετά την 1/1/2017 όλοι οι ασφαλισμένοι που έχουν κάνει χρήση της διάταξης αυτής επανέρχονται υποχρεωτικά στην κατηγορία στην οποία βρίσκονταν πριν την αίτηση.

05 January 2015
Banner