Νέοι κανόνες σφαγής-διάθεσης κρέατος πουλερικών και λαγόμορφων από παραγωγούς

08 August 2016

Νέοι κανόνες σφαγής-διάθεσης κρέατος πουλερικών και λαγόμορφων από παραγωγούς

Τις λεπτομέρειες για τους όρους και τις προϋποθέσεις σφαγής και διάθεσης μικρών ποσοτήτων κρεάτων πουλερικών και λαγόμορφων από τους παραγωγούς, ορίζει Απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δημοσιεύθηκε ήδη σε ΦΕΚ (τ.Β, 2330/27.07.2016), αντικαθιστώντας προηγούμενη του Μαρτίου 2010.

Η Απόφαση εφαρμόζεται στους χώρους σφαγής, οι οποίοι βρίσκονται εντός του αγροκτήματος εκτροφής πουλερικών και λαγόμορφων και οι οποίοι εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 853/2004. Σύμφωνα με αυτήν:

«Τα αγροκτήματα εκτροφής πουλερικών και λαγόμορφων, τα οποία σφάζουν μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) πουλερικά και λαγόμορφα ετησί ως, δύνανται να προμηθεύουν:

α) άμεσα τον τελικό καταναλωτή στο αγρόκτημά τους ή/και στην εβδομαδιαία αγορά που βρίσκεται πλησιέστερα σε αυτό ή/και

β) καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν το κρέας στον τελικό καταναλωτή και βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία υπάγεται η έδρα του αγροκτήματος, μέχρι εκατόν πενήντα (150) ολόκληρα πουλερικά ή λαγόμορφα χωρίς τεμαχισμό, την εβδομάδα, δικής τους παραγωγής, τα οποία σφάζονται εντός του αγροκτήματος σε χώρους σφαγής που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, διατηρούνται και μεταφέρονται υπό ψύξη, ώστε η θερμοκρασία τους να μην υπερβαίνει τους 4°C και εκτίθενται προς πώληση μόνο σε ψυγείο προθήκη».

Ο ιδιοκτήτης των χώρων σφαγής υποχρεούται να διατηρεί για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια στο αγρόκτημά του, αρχείο στο οποίο καταγράφονται: α) το είδος και ο αριθμός των ζώων που σφάζονται καθώς και η ημερομηνία της σφαγής τους και β) ο αγοραστής του κρέατος, με εξαίρεση τους τελικούς καταναλωτές. Επιπλέον, το κρέας των πουλερικών ή λαγόμορφων που διατίθεται πρέπει να φέρει ετικέτα με την επωνυμία της επιχείρησης, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτής, τον κωδικό εκμετάλλευσης, τον αριθμό καταχώρισης του σφαγείου και την ημερομηνία σφαγής και διατηρησιμότητας, καθώς και τα στοιχεία που προβλέπονται στον Κανονισμό 1169/2011, στον Εκτελεστικό Κανονισμό 1337/2013 και στα τυχόν εθνικά συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής τους.

Μια σειρά από προϋποθέσεις αφορούν τις απαιτήσεις για τους χώρους σφαγής, καθώς και την εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου.

Την Απόφαση δημοσιευμένη στο ΦΕΚ, θα βρείτε εδώ.

08 August 2016
Banner