Νέο τοπίο στους επίσημους ελέγχους, χωρίς… 854 και 882

09 December 2019

Νέο τοπίο στους επίσημους ελέγχους, χωρίς… 854 και 882

Έφτασε ο καιρός για την εφαρμογή των νέων προβλέψεων που έφερε στο τοπίο των επίσημων ελέγχων ο Κανονισμός 625/2017 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. [εδώ η σχετική ανάρτηση του meatnews.gr προ διετίας]

Ο Κανονισμός, που ξεκινά να εφαρμόζεται από το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου, καταργεί τον 854/2004 «για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο», αλλά και τον 882/2004 «για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων».

Ο Καν.625/2017 εφαρμόζεται στους επίσημους ελέγχους που διενεργούνται για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τους κανόνες, είτε αυτοί θεσπίζονται σε ενωσιακό επίπεδο είτε από τα κράτη μέλη, για την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης, όσον αφορά μεταξύ άλλων τους τομείς:

- των τροφίμων και της ασφάλειας των τροφίμων, της ακεραιότητας και της θρεπτικότητας σε κάθε στάδιο της παραγωγής, της μεταποίησης και της διανομής των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που αποσκοπούν στη διασφάλιση θεμιτών πρακτικών στις εμπορικές συναλλαγές και στην προστασία των συμφερόντων και της ενημέρωσης των καταναλωτών, καθώς και της κατασκευής και χρήσης υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα·

- των ζωοτροφών και της ασφάλειας των ζωοτροφών, σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, της μεταποίησης, της διανομής και της χρήσης των ζωοτροφών, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που αποσκοπούν στη διασφάλιση θεμιτών πρακτικών στις εμπορικές συναλλαγές και στην προστασία της υγείας, των συμφερόντων και της ενημέρωσης των καταναλωτών·

- των απαιτήσεων για την υγεία των ζώων και για την καλή μεταχείριση των ζώων·

- της χρήσης και της επισήμανσης των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης, των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων και των εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων.

Σημειώνεται επίσης ότι ο 625/2017 τροποποιεί μεταξύ άλλων και τους Κανονισμούς:

999/2001 «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες»

1099/2009 «για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους»

1069/2009 «περί υγειονομικών κανόνων για τα ζωικά υποπροϊόντα».

Δείτε εδώ τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/625.

09 December 2019
Banner