Τέλος οι Κανονισμοί 854 και 882 για τους επίσημους ελέγχους στα τρόφιμα

02 May 2017

Τέλος οι Κανονισμοί 854 και 882 για τους επίσημους ελέγχους στα τρόφιμα

Νέος Κανονισμός σχετικός με τους επίσημους ελέγχους δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κανονισμός ορίζει κανόνες για:

α) τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων και των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων που διενεργούνται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών·

β) τη χρηματοδότηση των επίσημων ελέγχων·

γ) τη διοικητική συνδρομή και συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών

δ) τη διενέργεια ελέγχων από την Επιτροπή στα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες·

ε) την έγκριση των όρων που πρέπει να πληρούνται σχετικά με τα ζώα και τα αγαθά τα οποία εισέρχονται στην Ένωση από τρίτη χώρα·

στ) τη δημιουργία μηχανογραφικού συστήματος πληροφορικής για τη διαχείριση των πληροφοριών και των στοιχείων που αφορούν τους επίσημους ελέγχους.

Ο νέος Κανονισμός 625/2017, που καταργεί τους Κανονισμούς 854/2004 και 882/2004 και τροποποιεί μια σειρά άλλους Κανονισμούς, Οδηγίες και Αποφάσεις, απλώνεται στο πεδίο εφαρμογής των τροφίμων, των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, των ζωοτροφών, των απαιτήσεων για την υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων, της βιολογικής παραγωγής, της χρήσης και επισήμανσης των Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης, Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων και των Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων.

Τον νέο Κανονισμό θα βρείτε εδώ.

Οι περισσότερες από τις προβλέψεις του 625/2017 ξεκινούν να εφαρμόζονται από τις 14 Δεκεμβρίου 2019. Οι προβλέψεις που αφορούν τα εργαστήρια και κέντρα αναφοράς εφαρμόζονται από τις 29 Απριλίου 2018. Οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στις μεθόδους δειγματοληψίας, αναλύσεων και δοκιμών, καθώς και στη λειτουργία και διαπίστευση ενός επίσημου εργαστηρίου σε κάθε χώρα, αρχίζουν να εφαρμόζονται από τις 29 Απριλίου 2022.

02 May 2017
Banner