Νέες προθεσμίες για το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

01 November 2019

Νέες προθεσμίες για το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Παράταση στις προθεσμίες για την καταχώριση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, έδωσε το Υπουργείο οικονομικών. Για το θέμα έχετε ενημερωθεί εδώ.

Το Υπ. Οικονομικών ανακοίνωσε ότι υπεγράφη τροποποίηση της υπουργικής απόφασης που αφορά στην καταχώρηση των υπόχρεων προσώπων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

Με την τροποποίηση επεκτείνονται χρονικά οι προθεσμίες εντός των οποίων τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα οφείλουν να καταχωρίσουν στο ηλεκτρονικό σύστημα τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους.

Έτσι, αποφασίστηκε να δοθεί ο μέγιστος επιτρεπόμενος, από τη νομοθεσία χρόνος, ώστε οι νομικές οντότητες της χώρας μας να ενημερωθούν πλήρως και να συμμορφωθούν με τη σχετική υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο.

Οι νέες προθεσμίες είναι:

- Ομάδα Α΄ έως 25/11/2019
- Ομάδα Β’ έως 28/11/2019
(εδώ ανήκουν συνεταιρισμοί, σύλλογοι και σωματεία)
- Ομάδα Γ΄ έως 12/12/2019

«Το Υπουργείο Οικονομικών θέτει, έμπρακτα, σε προτεραιότητα την ορθή καταγραφή των στοιχείων των υπόχρεων νομικών προσώπων στο Κεντρικό Μητρώο, ώστε να επιτευχθεί η διαφάνεια των εταιρικών δομών και η αποτροπή κατάχρησής τους για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» καταλήγει η ανακοίνωση του Υπουργείου.

01 November 2019
Banner