Τι είναι το ηλεκτρονικό Μητρώο εμπορικών εκμεταλλεύσεων πουλερικών – Διαδικασία εγγραφής

22 December 2021

Τι είναι το ηλεκτρονικό Μητρώο εμπορικών εκμεταλλεύσεων πουλερικών – Διαδικασία εγγραφής

Με Απόφαση (Αριθμ. 1824/332840) που υπογράφει ο υφυπουργός ΥΠΑΑΤ Σίμος Κεδίκογλου, θεσπίζεται εθνικό Μητρώο εμπορικών εκμεταλλεύσεων πουλερικών, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στο υποσύστημα «Πουλερικά», που δημιουργείται για τον σκοπό αυτό στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (Ο.Π.Σ.-Κτηνιατρικής) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 101 και της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 269 του Κανονισμού (EE) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 (L 084 και διορθ. L 057/2017, L 137/2017 και L 048/2021).

Δείτε εδώ την Απόφαση Αριθμ. 1824/332840 (ΦΕΚ B’ 5718/10.12.2021) "Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (EE) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 (L 084 και διορθ. L 057/2017, L 137/2017 και L 048/2021), σχετικά με τη δημιουργία εθνικού ηλεκτρονικού Μητρώου εμπορικών εκμεταλλεύσεων πουλερικών"

Στο ηλεκτρονικό Μητρώο ενσωματώνεται το Μητρώο της παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 216/2003 (Α’ 181).

Σύμφωνα με την Απόφαση, οι κτηνιατρικές αρχές των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων είναι αρμόδιες για:

α) την εγγραφή στο ηλεκτρονικό Μητρώο των εμπο-ρικών εκμεταλλεύσεων πουλερικών χωρικής τους αρμοδιότητας, καθώς και για τη διαρκή ενημέρωση αυτού και

β) τη χορήγηση κωδικών αριθμών στις εκμεταλλεύσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλες ειδικές διατάξεις.

Διαδικασία εγγραφής και περιεχόμενο του ηλεκτρονικού Μητρώου

Συνοπτικά:

1. Μετά την περάτωση των κτηριακών εγκαταστάσεων και είτε πριν τη γνωστοποίηση ή έγκριση λειτουργίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4056/2012 (Α’ 75), και όπου αυτός τυγχάνει εφαρμογής, είτε πριν την πρώτη είσοδο ζωικού κεφαλαίου, οι ιδιοκτήτες των εμπορικών εκμεταλλεύσεων πουλερικών υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό Μητρώο.

Οι ιδιοκτήτες των εμπορικών εκμεταλλεύσεων υποχρεούνται να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές για οποιαδήποτε μεταβολή των πληροφοριών, μέσα σε χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών από τη μεταβολή τους.

2. Μετά τη διενέργεια διοικητικού ελέγχου πληρότητας και ορθότητας των στοιχείων της αίτησης οι αρμόδιες αρχές καταχωρίζουν τις εμπορικές εκμεταλλεύσεις πουλερικών στο ηλεκτρονικό Μητρώο. Οι εκμεταλλεύσεις αυτές εγγράφονται στο ανωτέρω Μητρώο με ένα κωδικό αριθμό ανά παραγωγική κατεύθυνση, ο οποίος αντικαθιστά τυχόν παλαιότερους κωδικούς (διακριτικούς) αριθμούς με διαφορετικό μορφότυπο και χορηγείται από τις ανωτέρω αρχές με την εγγραφή στο ηλεκτρονικό Μητρώο, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπεται άλλη διαδικασία χορήγησής του βάσει ειδικών διατάξεων.

3. Το ηλεκτρονικό Μητρώο περιλαμβάνει για κάθε καταχωρισμένη εμπορική εκμετάλλευση πουλερικών τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) τον τύπο και τη δυναμικότητά της,

β) τον κωδικό αριθμό της, σύμφωνα με το παράρτημα, και την ημερομηνία χορήγησης αυτού,

γ) την τοποθεσία της, ιδίως το Νομό, Π.Ε., Δήμο και γεωγραφικές συντεταγμένες,

δ) τα στοιχεία επικοινωνίας της,

ε) την παραγωγική κατεύθυνση, τη μέθοδο εκτροφής, την εποχικότητα της δραστηριότητας, το είδος και την κατηγορία των πουλερικών,

στ) το είδος προσώπου (φυσικό ή νομικό), την επω-νυμία ή το ονοματεπώνυμο, το ΑΦΜ, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του ιδιοκτήτη, καθώς και τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο,

ζ) στοιχεία για τους θαλάμους, ιδίως το συνολικό αριθμό, τη δυναμικότητα ανά θάλαμο, την επιφάνεια ανά θάλαμο και τον κωδικό κάθε θαλάμου και

η) τις τυχόν συστεγαζόμενες παραγωγικές κατευθύνσεις σε διαφορετικούς θαλάμους που λαμβάνουν χωριστό κωδικό αριθμό.

4. Το ηλεκτρονικό Μητρώο περιλαμβάνει για κάθε καταχωρισμένη εμπορική εκμετάλλευση πουλερικών και επιπλέον πεδία για την καταγραφή:

α) της ημερομηνίας προσωρινής ή οριστικής παύσης της δραστηριότητας,

β) πληροφοριών υγειονομικού χαρακτήρα,

γ) πληροφοριών σχετικά με την είσοδο και έξοδο πουλερικών ή αυγών επώασης και

δ) στοιχείων που αφορούν στους επίσημους κτηνιατρικούς ελέγχους, στα ευρήματα αυτών και στις τυχόν επιβαλλόμενες κυρώσεις.

Μορφότυποι κωδικών αριθμών εμπορικών εκμεταλλεύσεων πουλερικών

Α. Οι κωδικοί αριθμοί των εμπορικών εκμεταλλεύσεων πουλερικών που εγγράφονται στο ηλεκτρονικό Μητρώο, ανάλογα με τον τύπο της εκμετάλλευσης και την παραγωγική κατεύθυνση των πουλερικών, έχουν τους ακόλουθους μορφότυπους:

1) Εκμεταλλεύσεις πουλερικών ωοπαραγωγής
α) Όρνιθες
Ο κωδικός έχει τον μορφότυπο που καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του π.δ. 216/2003 (Α’ 181), όπως ισχύει.
β) Λοιπά πουλερικά
Ο κωδικός αποτελείται από:
αα) το λογότυπο της Ελλάδας «EL»,
ββ) τον κωδικό αριθμό του νομού που καθορίζεται σύμφωνα με την απόφαση 2005/176/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 59, 5.3.2005, σ. 40),
γγ) το χαρακτηριστικό πρόθεμα «PEGG»,
δδ) τον αύξοντα αριθμό καταχώρισης στον κατάλογο εκμεταλλεύσεων, αποτελούμενο από τρία ψηφία «000».
Παράδειγμα: EL01PEGG001

2) Εκμεταλλεύσεις πουλερικών κρεοπαραγωγής (πάχυνσης)
Ο κωδικός αποτελείται από:
α) το λογότυπο της Ελλάδας «EL»,
β) τον κωδικό αριθμό του νομού που καθορίζεται σύμφωνα με την απόφαση 2005/176/ΕΚ της Επιτροπής,
γ) το χαρακτηριστικό πρόθεμα «PFAT»,
δ) τον αύξοντα αριθμό καταχώρισης στον κατάλογο εκμεταλλεύσεων, αποτελούμενο από τρία ψηφία «000».
Παράδειγμα: EL01PFAT001

3) Εκκολαπτήρια πουλερικών
Ο κωδικός έχει τον μορφότυπο που καθορίζεται στο άρθρο 4 της υπ’ αρ. 2063/141781/11.11.2014 (Β’ 3091) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανά-πτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει.
Παράδειγμα: ΕL567

4) Εκμεταλλεύσεις πουλερικών αναπαραγωγής (επι-λογής και πολλαπλασιασμού)
Ο κωδικός έχει το μορφότυπο που καθορίζεται στο άρθρο 4 της υπ’ αρ. 2063/141781/11.11.2014 απόφασης, όπως ισχύει.
Παράδειγμα: ΕL285

5) Αναθρεπτήρια πουλερικών
Ο κωδικός αποτελείται από:
α) το λογότυπο της Ελλάδας «EL»,
β) τον κωδικό αριθμό του νομού που καθορίζεται σύμφωνα με την απόφαση 2005/176/ΕΚ της Επιτροπής,
γ) το χαρακτηριστικό πρόθεμα «PREAR»,
δ) τον αύξοντα αριθμό καταχώρισης στον κατάλογο εκμεταλλεύσεων, αποτελούμενο από τρία ψηφία «000».
Παράδειγμα: EL01PREAR001

6) Εκμεταλλεύσεις πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικόσιτα
Ο κωδικός αποτελείται από:
α) το λογότυπο της Ελλάδας «EL»,
β) τον κωδικό αριθμό του νομού που καθορίζεται σύμφωνα με την απόφαση υπό στοιχεία 2005/176/ΕΚ της Επιτροπής,
γ) το χαρακτηριστικό πρόθεμα «PBACK»,
δ) τον αύξοντα αριθμό καταχώρισης στον κατάλογο εκμεταλλεύσεων, αποτελούμενο από τρία ψηφία «000».
Παράδειγμα: EL01PBACK001

7) Εκτροφεία πτερωτών θηραμάτων για εμπλουτισμό
Ο κωδικός αποτελείται από:
α) το λογότυπο της Ελλάδας «EL»,
β) τον κωδικό αριθμό του νομού που καθορίζεται σύμφωνα με την απόφαση 2005/176/ΕΚ της Επιτροπής,
γ) το χαρακτηριστικό πρόθεμα «PGAME»,
δ) τον αύξοντα αριθμό καταχώρισης στον κατάλογο εκμεταλλεύσεων, αποτελούμενο από τρία ψηφία «000».
Παράδειγμα: EL01PGAME001 Β. Οι κωδικοί των θαλάμων της περ. ζ’ της παρ. 3 του άρθρου 3 είναι αύξοντες αριθμοί (1, 2, 3 κοκ). Πλησίον της εισόδου κάθε θαλάμου αναγράφεται με ευδιάκριτο και ευανάγνωστο τρόπο ο κωδικός αριθμός της εκμετάλ-λευσης ακολουθούμενος από τον κωδικό του θαλάμου.
Παράδειγμα: EL01PEGG001/1, EL01PEGG001/2, …

22 December 2021
Banner
Banner