Μέχρι 3/2/17 οι προσφορές για το έργο «TASTE THE AUTHENTIC» της Αγροδιατροφικής Κρήτης

16 January 2017

Μέχρι 3/2/17 οι προσφορές για το έργο «TASTE THE AUTHENTIC» της Αγροδιατροφικής Κρήτης

Η Αγροδιατροφική Σύµπραξη της Περιφέρειας Κρήτης επαναπροκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό µε κλειστές προσφορές, για την ανάδειξη οργανισµού/ών εκτέλεσης του έργου «THE EUROPEAN FOOD MASTERS - TASTE THE AUTHENTIC», το οποίο έχει εγκριθεί για χρηµατοδότηση, σύµφωνα µε την εκτελεστική απόφαση της ΕΕ C(2016) 7319/18.11.2016, στo πλαίσιο του Κανονισµού (EE) 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Κανονισµών (ΕΕ) 2015/1829 και 2015/1831 της Επιτροπής.

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγµένη εµπειρία, σχετική µε την προώθηση γεωργικών προϊόντων µέσω ευρωπαϊκών Κανονισµών, αποδεδειγµένη εµπειρία στην οργάνωση και διαχείριση πολυετών εκστρατειών ενηµέρωσης και προώθησης, καθώς και τη χρηµατοοικονοµική και τεχνική ικανότητα να υλοποιήσουν το σύνολο του έργου.

Η διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος είναι τρία (3) χρόνια και ο προϋπολογισµός του έργου προς ανάθεση είναι 1.060.471,34€ (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ).

Οι προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία της Αγροδιατροφικής Σύµπραξης της Περιφέρειας Κρήτης (Μάρκου Μουσούρου 15 - πρώην Απολλώνιο, Τ.Κ. 71201, Ηράκλειο, Κρήτη, Α’ όροφος, 110 γραφείο), µέχρι την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017, ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού και ώρα 13.00.

Tο πλήρες τεύχος του ∆ιαγωνισµού διατίθεται στα γραφεία της Αγροδιατροφικής Σύµπραξης της Περιφέρειας Κρήτης, μέχρι και 5 (πέντε) ημέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, έναντι αντιτίµου 100,00€ (εκατό ευρώ).

Για τυχόν πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην Μαρία Βενέρη - τηλ. επικοινωνίας: 2813410217 & 214 (∆ευτέρα – Παρασκευή, κατά τις εργάσιµες ώρες 8:00 έως 16:00) ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο e-mail: veneri.agro@crete.gov.gr.

16 January 2017
Banner
Banner