Aνοικτός μέχρι 31/7 ο Αναπτυξιακός για επενδύσεις και στο κρέας

25 June 2020

Aνοικτός μέχρι 31/7 ο Αναπτυξιακός για επενδύσεις και στο κρέας

Μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020 είναι ανοικτές οι δυνατότητες επιδότησης από τον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 για επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων και στον τομέα του κρέατος. Το μέγεθος των επενδύσεων που μπορούν να ενταχθούν είναι από 50.000 έως και 5 εκατ. ευρώ και το ύψος της ενίσχυσης κυμαίνεται από 10% έως 55%.

Γράφει ειδικά για το meatnews.gr ο Αλέξανδρος Μπουζούδης, Προϊστάμενος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Εκπαίδευσης της Alpha Plan Consultants.

Ενεργά Καθεστώτα

1. Γενική Επιχειρηματικότητα

2. Επιχειρηματικότητα Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Δικαιούχοι Υπαγόμενων Επενδυτικών Σχεδίων

1. ατομική επιχείρηση,

2. εμπορική εταιρεία,

3. συνεταιρισμός,

4. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ),

5. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,

6. επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ,

7. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι και αποκλείονται:

1. οι προβληματικές επιχειρήσεις

2. επιχειρήσεις που κατά τα δύο (2) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης για ενίσχυση έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση.

Υπαγόμενα και εξαιρούμενα επενδυτικά σχέδια

Στον Αναπτυξιακό Νόμο υπάγονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε:

1. Κρέας – πουλερικά – κουνέλια: Σφαγεία, τεμαχιστήρια, μονάδες παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων

2. Γάλα: Μονάδες αξιοποίησης γάλακτος και παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων

3. Αυγά: Τυποποίηση, συσκευασία αυγών, παραγωγή νέων προϊόντων

4. Λοιπά Ζωϊκά Προϊόντα: Μέλι, σηροτροφία, σαλιγκάρια

Δεν είναι επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στη μεταποίηση γενετικά τροποποιημένων προϊόντων.

Χαρακτήρας Αρχικής Επένδυσης

1. Δημιουργία νέας μονάδας,

2. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας,

3. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν.

4. Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

5. Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης.

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις ενισχύσεις του νέου επενδυτικού νόμου ορίζεται με βάση το μέγεθος της επιχείρησης:

 • Για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ
 • Για μεσαίες επιχειρήσεις, στο ποσό των 250.000 ευρώ
 • Για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ
 • Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ
 • Για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις στο ποσό των 50.000 ευρώ.

Είδη Ενισχύσεων

1. Φορολογική απαλλαγή

2. Επιχορήγηση

3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 έτη)

4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δεν λαμβάνουν καμία άλλη κρατική ενίσχυση

Εντάσεις & Ύψη Ενισχύσεων

 • Μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε επένδυση 5.000.000,00€
 • Το ύψος ενίσχυσης καθορίζεται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και κυμαίνεται από 10% έως 55%

Το σύνολο της επιχορήγησης φτάνουν μόνο οι φορολογικές απαλλαγές, η χρηματοδοτική μίσθωση και η επιδότηση μισθολογικού κόστους. Η επιχορήγηση περιορίζεται στο 70% της μέγιστης ενίσχυσης, εκτός εάν τα επενδυτικά σχέδια πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Επιλέξιμες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

1. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού

 • Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων και οι κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 • Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.
 • Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
 • Η αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός), ή και μέρους των στοιχείων ενεργητικού μιας παραγωγικής μονάδας, που συνδέονται άμεσα με μια παραγωγική μονάδα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά ορισμένες προϋποθέσεις.
 • Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

2. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού,

 • μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,
 • συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

3. Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόμενο για περίοδο δύο (2) ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης.

Επιλέξιμες Δαπάνες Εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

1. Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ. (Εφόσον δεν έχει επέλθει επταετία από την ίδρυση της επιχείρησης) – Ενίσχυση 50%

 • μελέτες
 • αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

2. Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις – Ενίσχυση 100%

Ιδία Συμμετοχή

Η συμμετοχή της επιχείρησης στο συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή και μπορεί να καλυφθεί με τους ακόλουθους τρόπους:

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης του επενδυτικού σχεδίου. Ολοκλήρωση Έργου σε διάστημα 24ων μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Διάστημα τήρησης μακροχρονίων υποχρεώσεων μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης, 3 έτη.

Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 31/07/2020.

Περισσότερες πληροφορίες: www.aplan.gr

25 June 2020
Banner
Banner