Μείωση της κτηνοτροφίας δείχνει έρευνα της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

25 June 2015

Μείωση της κτηνοτροφικής δραστηριότητας και του ζωικού πληθυσμού καταγράφει η έρευνα διάρθρωσης γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που δημοσίευσε η ΕΛ.ΣΤΑΤ. και αφορά στοιχεία του 2013.
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας την τετραετία 2009-2013 ο συνολικός αριθμός εκμεταλλεύσεων της χώρας, αλλά και η χρησιμοποιούμενη γεωργική έκτασή τους παρουσιάζουν μείωση. Ομοίως μείωση παρουσιάζει και ο συνολικός αριθμός κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, εκτός από αυτές που εκτρέφουν προβατοειδή. Μείωση επίσης παρουσιάζει ο αριθμός των ζώων όλων των κατηγοριών. Το σοβαρότερο πλήγμα έχει δεχτεί η πτηνοτροφία, με μείωση των εκμεταλλεύσεων κατά 12,1% και μείωση των εκτρεφόμενων πουλερικών κατά 24,2%. Μεγάλη είναι η συρρίκνωση και της χοιροτροφίας με τον αριθμό των εκτρεφόμενων χοίρων να παρουσιάζει μείωση 18,9%.

 

Επιδεινώνεται η σχέση γεωργίας - κτηνοτροφίας

Τα στοιχεία που δημοσιεύει η ΕΛ.ΣΤΑΤ. δείχνουν περαιτέρω χειροτέρευση της σχέσης μεταξύ γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής. Έτσι αν και ο αριθμός των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων παρουσιάζει αύξηση 13,9%, η κατανομή των εκμεταλλεύσεων δείχνει επέκταση της γεωργικής απασχόλησης σε βάρος της κτηνοτροφίας. Συγκεκριμένα, το 2013 οι αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις κατέχουν μερίδιο μόλις 3,5%, έναντι 61,8% των γεωργικών και 34,7% των μεικτών, ενώ το 2009 το μερίδιο αυτό ήταν 3,9% έναντι 56,6% των γεωργικών και 39,5% των μεικτών. Συνολικά οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που καταγράφει η ΕΛ.ΣΤΑΤ. είναι 251.486, μειωμένες κατά 6,2% σε σχέση με το 2009.

Ακόμη πιο παραστατικά φαίνεται η επιδείνωση της –έτσι κι αλλιώς δυσανάλογης- σχέσης συγκρίνοντας το σύνολο των γεωργικών εκτάσεων που χρησιμοποιούνται για κτηνοτροφικούς σκοπούς. Η γη των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων παρουσιάζει μείωση κατά 13,3% και των μεικτών εκμεταλλεύσεων μείωση κατά 14,6%, ενώ η γη που χρησιμοποιείται για αμιγώς γεωργική εκμετάλλευση παρουσιάζει αύξηση κατά 6,2%.

 

Μείωση του ζωικού κεφαλαίου

Συγκρίνοντας το 2013 με το 2009, παρατηρείται μείωση του αριθμού των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν βοοειδή κατά 4,7%, αιγοειδή κατά 4,6%, χοίρους κατά 2,0% και πουλερικά κατά 12,1%. Αυξημένος (κατά 2,7%) παρουσιάζεται μόνο ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν προβατοειδή.

Σε ό,τι αφορά στον αριθμό των εκτρεφόμενων ζώων, συγκρίνοντας το 2013 με το 2009, παρατηρείται μείωση σε όλες τις κατηγορίες ζώων. Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός των βοοειδών έχει μειωθεί κατά 5,1%, των προβατοειδών κατά 5,1%, των αιγοειδών κατά 13,3%, των χοίρων κατά 18,9% και των πουλερικών κατά 24,2%.

Γεωγραφικά η μεγαλύτερη μείωση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων παρατηρείται στην Κεντρική Μακεδονία (-25,9%) και ακολουθούν η Στερεά Ελλάδα (-15,3%) και η Θεσσαλία (-10,1%). Αντίθετα καταγράφεται αύξηση στην Αττική (+17,7%) και στο Βόρειο και Νότιο Αιγαίο (+9,2% και +5,4% αντίστοιχα).

Από τα στοιχεία του αριθμού των εκτρεφόμενων ζώων ανά περιφέρεια, προκύπτει ότι η Κεντρική Μακεδονία είναι μια από τις μεγαλύτερες κτηνοτροφικές περιοχές της χώρας μας, όπου εκτρέφονται όλες οι κατηγορίες των ζώων. Μεγάλος αριθμός βοοειδών εκτρέφεται, επίσης, στη Θεσσαλία και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η Θεσσαλία χαρακτηρίζεται, επίσης, από την εκτροφή του μεγαλύτερου αριθμού χοιροειδών (146.749), ενώ η Ήπειρος από τον μεγαλύτερο αριθμό πουλερικών της Χώρας (8.323.766). Η Κρήτη και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη χαρακτηρίζονται από μεγάλο αριθμό εκτρεφόμενων προβατοειδών και αιγοειδών.

 

Αριθμός ζώων ανά είδος
2013 2009 Μεταβολή
Βοοειδή 614.992 648.067 -5,1%
Προβατοειδή 8.686.117 9.156.821 -5,1%
Αιγοειδή 3.654.793 4.213.230 -13,3%
Χοίροι 767.958 947.222 -18,9%
Πουλερικά 27.882.413 36.767.565 -24,2%
 
Εκμεταλλεύσεις με ζώα
2013 2009 Μεταβολή
Βοοειδή 15.899 16.679 -4,7%
Προβατοειδή 94.448 91.933 2,7%
Αιγοειδή 68.274 71.585 -4,6%
Χοίροι 18.941 19.332 -2,0%
Πουλερικά 189.252 215.373 -12,1%
25 June 2015
Banner
Banner