Πρόγραμμα κατάρτισης μέσω ΕπΑΝΕΚ για τους εργαζόμενους στην ελληνική βιομηχανία κρέατος

26 January 2017

Πρόγραμμα κατάρτισης μέσω ΕπΑΝΕΚ για τους εργαζόμενους στην ελληνική βιομηχανία κρέατος

Πρόταση Σχεδίου Δράσης για το έργο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει υποβάλει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος - ΣΕΒΕΚ.

Το Σχέδιο αφορά 1.200 εργαζόμενους στον κλάδο της παραγωγής αλλαντικών και προϊόντων επεξεργασίας κρέατος, και στόχος είναι να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και εξειδίκευση που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.

Ο ΣΕΒΕΚ βασίστηκε στη διάγνωση των αναγκών των εργαζομένων του κλάδου και διαμόρφωσε τα ακόλουθα 5 εκπαιδευτικά προγράμματα:

- Στέλεχος Τμήματος Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων σε επιχειρήσεις επεξεργασίας κρέατος
Απευθύνεται σε τεχνίτες εργαζόμενους στο τμήμα ποιότητας, απόφοιτους δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους στην εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.

- Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης σε μονάδες επεξεργασίας κρέατος
Απευθύνεται σε τεχνίτες εργαζόμενους στο τμήμα της αποθήκης, απόφοιτους δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους στην εφαρμογή των κανόνων υγιεινής παραλαβής κρεάτων, ποιοτικής κατάταξης, χειρισμού σφαγίων και προϊόντων, συντήρησης και φόρτωσης.

- Τεχνικός Χειριστής Αλλαντοβιομηχανίας- παραγωγής χαρμανιών
Απευθύνεται σε τεχνίτες και εργατοτεχνίτες εργαζόμενους στο τμήμα παραγωγής προϊόντων κρέατος, αποφοίτους πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους στην εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και παραγωγής προϊόντων κρέατος, στην παραγωγή νέων τροφίμων, σε θέματα εισαγωγής πρόσθετων καθώς και στις σύγχρονες μεθόδους παραγωγής.

- Τεχνικός Χειριστής Αλλαντοβιομηχανίας – τεχνικός συσκευασίας
Απευθύνεται σε τεχνίτες και εργατοτεχνίτες εργαζόμενους στο τμήμα συσκευασίας προϊόντων κρέατος, αποφοίτους πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους στην εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και συσκευασίας προϊόντων κρέατος, καθώς και στη χρήση νέων τύπων συσκευασιών.

- Εξωτερικός Πωλητής Μονάδων Επεξεργασίας Κρέατος
Απευθύνεται σε στελέχη πωλήσεων εργαζόμενους στο τμήμα πωλήσεων, απόφοιτους δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους στις σύγχρονες μεθόδους πώλησης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει διάρκεια 90 ώρες. Η κατάρτιση θα είναι εκτός ωραρίου εργασίας και προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 450 ευρώ για κάθε εργαζόμενο που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εργαζόμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης αποκτηθέντων προσόντων και δεξιοτήτων μέσω αξιολόγησης από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ.

Η Πιστοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων εργαζομένων βάσει αναγνωρισμένων προτύπων αναβαθμίζει το ανθρώπινο δυναμικό του κλάδου, αφού διασφαλίζει την αναγνωρισιμότητα των γνώσεων και δεξιοτήτων σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο, ενισχύει την κινητικότητα μεταξύ εργασιών – επαγγελμάτων, αλλά και αυξάνει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Γεωγραφική κατανομή

Για το σχεδιασμό της γεωγραφικής κατανομής της πρότασης ελήφθη υπόψη η τήρηση της χρηματοδοτικής κλείδας ανά τύπο περιφέρειας καθώς και η περιφερειακή κατανομή της απασχόλησης στον κλάδο με αποτέλεσμα να προβλέπεται στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη η εκπαίδευση 100 ατόμων, στην Κεντρική Μακεδονία η εκπαίδευση 350 ατόμων, στην Ήπειρο η εκπαίδευση 100 ατόμων, στη Θεσσαλία η εκπαίδευση 100 ατόμων, στη Δυτική Ελλάδα η εκπαίδευση 74 ατόμων,  στη Δυτική Μακεδονία η εκπαίδευση 50 ατόμων, στα Ιόνια Νησιά η εκπαίδευση 10 ατόμων, στην Πελοπόννησο η εκπαίδευση 69 ατόμων, στο Βόρειο Αιγαίο η εκπαίδευση 10 ατόμων, στην Κρήτη η εκπαίδευση 75 ατόμων, στη Στερεά Ελλάδα η εκπαίδευση 46 ατόμων, στην Αττική η εκπαίδευση 183 ατόμων και στο Νότιο Αιγαίο η εκπαίδευση 33 ατόμων.

Αξιολόγηση

Η πρόταση για το Σχέδιο Δράσης του ΣΕΒΕΚ θα αξιολογηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων, οπότε και αναμένονται τα αποτελέσματα.

26 January 2017
Banner