Για την παγκόσμια ημέρα του καταναλωτή

15 March 2016

Για την παγκόσμια ημέρα του καταναλωτή

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή, εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή επισημαίνουμε για μια ακόμη φορά τη δύναμη που έχει το καταναλωτικό κοινό να επηρεάσει καθοριστικά τη λειτουργία της αγοράς και να παραγκωνίσει αθέμιτες πρακτικές και φαινόμενα εξαπάτησης του πολίτη. Η δράση των καταναλωτών, στο βαθμό που γνωρίζουν και διεκδικούν τα δικαιώματά τους, μπορεί να αποτελέσει βασική  παράμετρο για την εποπτεία της αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών. Παράλληλα, η προστασία των συμφερόντων τους αποτελεί κυρίαρχη επιλογή της πολιτείας, η οποία,  με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, το  οποίο καλύπτει όλες τις πτυχές της αγοράς, παρεμβαίνει όπου κριθεί απαραίτητο, επιβάλλοντας τις προβλεπόμενες κυρώσεις και τη συμμόρφωση με τα οριζόμενα στο κανονιστικό πλαίσιο της πολιτείας. Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι για καθυστερήσεις από πλευράς τραπεζών κατά τη χορήγηση βεβαιώσεων οφειλών για υπαγωγή στο ν.3869/2010, καθώς και για επικαιροποίηση αιτήσεων, έχουν επιβληθεί έως σήμερα στις τράπεζες πρόστιμα ύψους 435.000,00 ευρώ, ενώ η διερεύνηση των καταγγελιών, που σήμερα ανέρχονται στις 540, συνεχίζεται αδιάλειπτα από τις υπηρεσίες μας.

Με αφορμή τη σημερινή μέρα, υπενθυμίζουμε στους καταναλωτές, ότι αντί της δικαστικής οδού, μπορούν να βρίσκουν λύση στα προβλήματα που δημιουργούνται κατά τις συναλλαγές τους με τους προμηθευτές, μέσω της εξωδικαστικής επίλυσης, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα, απευθυνόμενοι στους αναγνωρισμένους φορείς, όπως είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Συνήγορος του Καταναλωτή και ο  ­­Μεσολαβητής Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Σχετικά με ένα ζήτημα μείζονος σημασίας, όπως είναι η  ­ενυπόθηκη πίστη, ενημερώνουμε τους πολίτες, ότι, σε εναρμόνιση με την κοινοτική Οδηγία 2014/17/ΕΕ,  αναμένεται η έκδοση έως το τέλος του μήνα, Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία θα θεσπιστούν νέοι κανόνες για την αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως οι ανεύθυνες πρακτικές χορήγησης και λήψης δανείων, η παραπλανητική διαφήμιση και εμπορική προώθηση, καθώς και η ανεπαρκής παροχή πληροφοριών πριν από τη σύναψη συμβάσεων ενυπόθηκης στεγαστικής πίστης. Επιπλέον, θα νομοθετηθούν νέοι, αυστηρότεροι κανόνες για τα δάνεια σε ξένο νόμισμα και τα δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου, προκειμένου ο καταναλωτής να έχει το δικαίωμα να μετατρέψει τη σύμβαση πίστωσης σε εναλλακτικό νόμισμα υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ενώ προβλέπονται ρυθμίσεις που θα περιορίζουν τον συναλλαγματικό κίνδυνο στον οποίο είναι εκτεθειμένος ο καταναλωτής βάσει της σύμβασης πίστωσης. Επιπλέον, η Γραμματεία μας έχει αναλάβει πρωτοβουλία σχετικά με την αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων στα ισόβια συμβόλαια νοσοκομειακής περίθαλψης, ώστε τα κριτήρια του ύψους αυτών να είναι συγκεκριμένα, εύλογα και διαφανή.

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή παρέχει πάντοτε ασφαλή και πλήρη ενημέρωση για τα δικαιώματα του καταναλωτή μέσω της ιστοσελίδας της www.efpolis.gr,  της τηλεφωνικής γραμμής 1520, καθώς και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.1520.gov.gr , όπου οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες και να ζητούν ενημέρωση για οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί.

15 March 2016
Banner
Banner