Γ.Γ. Εμπορίου: Δεν χρειάζεται η εταιρική σφραγίδα στις συναλλαγές με τράπεζες

16 June 2016

Γ.Γ. Εμπορίου: Δεν χρειάζεται η εταιρική σφραγίδα στις συναλλαγές με τράπεζες

Story Highlights

  • «Για κάθε πράξη εκπροσώπησης ή διαχείρισης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, το όνομά του και η περιγραφή της ιδιότητάς του»

Related Articles

«Για κάθε πράξη εκπροσώπησης ή διαχείρισης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, το όνομά του και η περιγραφή της ιδιότητάς του. Διατάξεις που προβλέπουν την υποχρεωτική ύπαρξη/χρήση εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εκπροσώπησης ή/και διαχείρισης των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου καταργούνται».

Αυτή ήταν η πρόβλεψη του Ν.4156/2013, στο άρθρο 3 «Ρυθμίσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας». Από ό,τι φαίνεται υπήρξαν όμως περιπτώσεις κατά τις οποίες η συγκεκριμένη πρόνοια του νόμου δεν αρκούσε για να πείσει μερικές τράπεζες να αποδέχονται στις συναλλαγές την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου.

Χρειάστηκε λοιπόν ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου κ. Παπαδεράκης, να αποστείλει επιστολές προς την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας, ζητώντας τους, όπως ανακοινώνει η Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, να εφαρμόζουν χωρίς παρεκκλίσεις τη διάταξη που καταργεί την υποχρέωση χρήσης εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εκπροσώπησης ή/και διαχείρισης εταιριών.

Σε μια προσπάθεια να μειωθεί σημαντικά το διοικητικό βάρος για τις επιχειρήσεις, ιδίως κατά το στάδιο της σύστασής τους, όταν καλούνται να ανοίξουν εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό, ο Ν.4156/2013 προσπάθησε να απλοποιήσει τα πράγματα. Παρόλα αυτά, «οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή έχουν διαπιστώσει ότι τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας εξακολουθούν να ζητούν τη σφράγιση πράξεων ή στοιχείων που καταθέτουν σε αυτά εκπρόσωποι εταιριών με τη σφραγίδα του νομίμου εκπροσώπου». Αυτή η πρακτική, λένε στην Γ.Γ. Εμπορίου, έχει επισημανθεί και από την Παγκόσμια Τράπεζα ως διοικητικό βάρος, στο πλαίσιο των σχετικών ετήσιων μετρήσεων για το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα (έκθεση Doing Business).

Στις επιστολές του προς τα πιστωτικά ιδρύματα, ο κ. Παπαδεράκης εκφράζει «τη βεβαιότητά του για τη θετική ανταπόκριση όλων των τραπεζικών καταστημάτων στην προσπάθεια μείωσης των διοικητικών βαρών που αντιμετωπίζουν ιδίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις», ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι με τη νέα πρακτική που εισήγαγε ο Ν.4156/2013, «αξιοποιούνται πλήρως οι δυνατότητες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, μέσω του οποίου παρέχεται μια ιδιαίτερα εύχρηστη διαδικασία αναζήτησης του νόμιμου εκπροσώπου μιας εταιρίας».

16 June 2016
Banner