Υπουργοί Γεωργίας: Οι φιλόδοξοι πράσινοι στόχοι της Ε.Ε. απαιτούν έναν εξίσου φιλόδοξο προϋπολογισμό

09 June 2020

Υπουργοί Γεωργίας: Οι φιλόδοξοι πράσινοι στόχοι της Ε.Ε. απαιτούν έναν εξίσου φιλόδοξο προϋπολογισμό

Απόψεις σχετικά με τη Στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» και τη Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα, αντήλλαξαν οι υπουργοί Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη χθεσινή βιντεοδιάσκεψη που πραγματοποίησαν.

Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για τις δύο στρατηγικές που δημοσιοποιήθηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες και εντάσσονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας που προωθεί η Κομισιόν.

Στόχος και των δύο Στρατηγικών είναι να γίνουν τα συστήματα τροφίμων της Ε.Ε. ένα παγκόσμιο πρότυπο αειφορίας και να αναληφθεί επείγουσα δράση για την προστασία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη.

Πιο αναλυτικά, οι υπουργοί Γεωργίας αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις προκλήσεις και ευκαιρίες που εμπερικλείει η επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων. Συζήτησαν τα προτεινόμενα επιπρόσθετα μέτρα που έλαβε η Κομισιόν για να καταστήσει πιο αποτελεσματική την εφαρμογή της μελλοντικής Κοινής Γεωργικής Πολιτικής προκειμένου να συμβάλει και η ΚΓΠ στην επίτευξη της Πράσινης Συμφωνίας.

Οι υπουργοί παρουσίασαν τις απόψεις τους σχετικά με το εάν η νέα πρόταση για τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. 2021-2027, συμπεριλαμβανομένου του νέου Ευρωπαϊκού Μέσου Ανάκαμψης («Next Generation EU»), έχει σχεδιαστεί επαρκώς για να εκπληρώσει τη φιλοδοξία της Στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» και της Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της προεδρεύουσας του Συμβουλίου Κροατίας, οι Υπουργοί χαιρέτισαν τόσο τις Στρατηγικές όσο και τη φιλοδοξία να ενισχυθεί ο ρόλος των αγροτών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Τόνισαν ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ε.Ε. πρέπει να αντιστοιχούν σε έναν φιλόδοξο προϋπολογισμό.

Πολλές αντιπροσωπείες εξέφρασαν την ανησυχία τους μήπως τα ανεπαρκή κονδύλια θέσουν σε κίνδυνο την οικονομική βιωσιμότητα των αγροτών της Ε.Ε. και τόνισαν ότι οι προτεινόμενη κατανομή κονδυλίων της ΚΓΠ δεν είναι σύμφωνη με τους στόχους των στρατηγικών «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» και «Βιοποικιλότητα».

Επιπλέον, οι υπουργοί διατύπωσαν τον προβληματισμό ότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται για να περιορισθεί η χρήση φυτοφαρμάκων και αντιβιοτικών ενδέχεται να μειώσουν την ανταγωνιστικότητα των αγροτών της Ε.Ε. στην παγκόσμια αγορά, ενώ ζήτησαν επίσης από την Κομισιόν να λάβει υπόψη τις συγκεκριμένες εθνικές περιπτώσεις και ιδιομορφίες.

Στη συζήτηση που διεξήχθη, οι υπουργοί υποστήριξαν τη φιλοδοξία να θεσπιστούν κοινοί κανόνες επισήμανσης των τροφίμων. Τόνισαν επίσης τη σημασία του δασικού τομέα για την επίτευξη των στόχων που θέτει η Κομισιόν με τις δύο προαναφερθείσες Στρατηγικές «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» και «Βιοποικιλότητα». Συμφώνησαν επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ήταν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά αναγνώρισαν ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις αρχικές θέσεις των κρατών μελών, οι οποίες θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και ότι πρέπει να αποφευχθούν οι ομοιόμορφες προσεγγίσεις.

Τόνισαν την ανάγκη καθορισμού της συλλογής δεδομένων και της παρακολούθησης της προόδου σε διάφορους τομείς, καθώς και την ανάγκη χρήσης δεδομένων που θα είναι ομοιόμορφα, ακριβή και συγκρίσιμα.

Στις παρεμβάσεις τους οι υπουργοί αναφέρθηκαν στη σημασία της καλής επικοινωνίας με τους αγρότες, από τους οποίους ζητείται να καταβάλουν τις περισσότερες προσπάθειες.

Αρκετές ήταν επίσης οι αναφορές στην εύρεση κοινής λύσης όσον αφορά την οικονομική υποστήριξη για την προσαρμογή και τη μετάβαση ολόκληρου του τομέα παραγωγής τροφίμων, από την πρωτογενή παραγωγή μέχρι τα τελικά προϊόντα.

Σε σχέση με τις απαιτήσεις για ευελιξία και για μεγαλύτερη περίοδο προσαρμογής, οι υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τη συμβατότητα της πρότασης για τη νέα ΚΓΠ με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

09 June 2020
Banner
Banner