Διαδικασία ένταξης στο Μητρώο των συνεργαζόμενων με τον ΕΦΕΤ Εργαστηρίων Επίσημου Έλεγχου

05 June 2020

Διαδικασία ένταξης στο Μητρώο των συνεργαζόμενων με τον ΕΦΕΤ Εργαστηρίων Επίσημου Έλεγχου

Σε ισχύ τίθεται, με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ, η διαδικασία ένταξης εργαστηρίων στο «Μητρώο Εργαστηρίων Επισήμου Έλεγχου Τροφίμων συνεργαζομένων με τον ΕΦΕΤ».

Συγκεκριμένα, η εξέλιξη έρχεται στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 4 του Ν.2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999) και του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

Σύμφωνα με την απόφαση του Φορέα (αριθ.127/24.04.2020), εργαστήρια του ιδιωτικού τομέα ή του δημοσίου τομέα που δεν έχουν συνεργαστεί προηγουμένως με τον ΕΦΕΤ, και δραστηριοποιούνται στο χώρο των τροφίμων ή/και υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα, δύνανται με αίτησή τους να καταχωριστούν στο «Μητρώο Εργαστηρίων Επισήμου Έλεγχου Τροφίμων συνεργαζομένων με τον ΕΦΕΤ».

Πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής, τους όρους συνεργασίας με τον ΕΦΕΤ, τη διαδικασία ένταξης καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ.

05 June 2020
Banner