Εγκρίθηκε το στρατηγικό σχέδιο της Ελλάδας για τη νέα ΚΑΠ

22 November 2022

Εγκρίθηκε το στρατηγικό σχέδιο της Ελλάδας για τη νέα ΚΑΠ

Στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 21/11/2, εγκρίθηκαν τα στρατηγικά σχέδια της νέας ΚΓΠ της Γερμανίας, της Ελλάδας και της Λιθουανίας. Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) που πρόκειται να ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2023, έχει σχεδιαστεί για να διαμορφώσει τη μετάβαση σε έναν βιώσιμο, ανθεκτικό και σύγχρονο ευρωπαϊκό γεωργικό τομέα.

Στο πλαίσιο της μεταρρυθμισμένης πολιτικής, η χρηματοδότηση θα κατανέμεται δικαιότερα μεταξύ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με έμφαση στις μικρές και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και στους νέους γεωργούς. Επιπλέον, οι γεωργοί θα υποστηριχθούν για να υιοθετήσουν την καινοτομία, από τη γεωργία ακριβείας έως τις αγροοικολογικές μεθόδους παραγωγής. Υποστηρίζοντας συγκεκριμένες δράσεις σε αυτούς και σε άλλους τομείς, η νέα ΚΓΠ μπορεί να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο για την επισιτιστική ασφάλεια και τις γεωργικές κοινότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η νέα ΚΓΠ ενσωματώνει έναν αποδοτικότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο εργασίας. Οι χώρες της Ε.Ε. θα εφαρμόσουν τα εθνικά στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ, συνδυάζοντας χρηματοδότηση για εισοδηματική στήριξη, αγροτική ανάπτυξη και τομεακά προγράμματα. Κατά τον σχεδιασμό του στρατηγικού του σχεδίου για την ΚΓΠ, κάθε κράτος μέλος επέλεξε από ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων σε επίπεδο Ε.Ε., προσαρμόζοντάς τες και στοχεύοντάς τες ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και τις τοπικές συνθήκες. Η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον κάθε σχέδιο αποσκοπεί στην επίτευξη των δέκα βασικών στόχων της ΚΓΠ, οι οποίοι άπτονται κοινών περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων. Τα σχέδια πρέπει να συνάδουν με τη νομοθεσία της Ε.Ε. και να συμβάλλουν επίσης στην επίτευξη των στόχων της Ε.Ε. για το κλίμα και το περιβάλλον, όπως ορίζονται στη στρατηγική της Επιτροπής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και στη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα.

Η ΚΓΠ θα επωφεληθεί από χρηματοδότηση της Ε.Ε. ύψους 270 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2023-27. Τα τρία σχέδια που εγκρίθηκαν σήμερα αντιπροσωπεύουν συνολικό προϋπολογισμό της Ε.Ε. ύψους 47,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, με 30,5 δισεκατομμύρια ευρώ για τη Γερμανία, 13,4 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ελλάδα και 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ για τη Λιθουανία. Από τον συνολικό προϋπολογισμό της Ε.Ε. των τριών αυτών χωρών, περισσότερα από 14 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους και οικολογικά προγράμματα και 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ για Νέους Γεωργούς.

Διαβάστε: Τι προβλέπει το τελικό Στρατηγικό Σχέδιο για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις κτηνοτροφίας

Το ελληνικό σχέδιο θα βελτιώσει τη βιωσιμότητα των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής γεωργίας. Αυτό θα γίνει με τη βοήθεια στοχευμένης εισοδηματικής στήριξης και πρόσθετης αναδιανεμητικής ενίσχυσης. Για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της ανανέωσης των γενεών, περισσότεροι από 65 000 νέοι γεωργοί (ηλικίας κάτω των 40 ετών) θα λάβουν ειδική στήριξη για τη δημιουργία της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Θα λάβουν επίσης πρόσθετη εισοδηματική στήριξη για να εξασφαλίσουν επαρκές εισόδημα και να διευκολύνουν την πρόσβαση σε πιστώσεις και γη. Επιπλέον, η στήριξη της ΚΓΠ αναμένεται να δημιουργήσει περισσότερες από 70.000 νέες θέσεις εργασίας στις αγροτικές περιοχές. Το Ελληνικό Σχέδιο στοχεύει, επίσης, στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της γεωργίας και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων. Περίπου 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ στήριξης της ΚΓΠ θα αποσκοπούν στον διπλασιασμό της συνολικής γεωργικής γης βιολογικής γεωργίας έως το τέλος της περιόδου προγραμματισμού.

Ο ΥΠΑΑΤ, Γ. Γεωργαντάς, χαιρετίζοντας την ψήφιση της νέας ΚΓΠ δήλωσε: «Η έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου της χώρας μας για την νέα ΚΑΠ συνιστά μια σημαντική επιτυχία, επισφραγίζοντας μια μεγάλη προσπάθεια που καταβλήθηκε με επικεφαλής τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος με προσωπική του παρέμβαση διασφάλισε τους πόρους 19,3 δις ευρώ για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027, καθορίζοντας ταυτόχρονα και το χρηματοδοτικό πλαίσιο για την νέα προγραμματική περίοδο 2023-2027.

Η έγκριση του Στρατηγικού μας Σχεδίου σηματοδοτεί μια νέα περίοδο σημαντικών μεταρρυθμίσεων και αλλαγών για τον πρωτογενή μας τομέα και τις αγροτικές μας περιοχές, δεδομένων των σοβαρών και μεγάλων προκλήσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Μέσα από τον εθνικό στρατηγικό μας σχεδιασμό επιδιώκουμε την ενσωμάτωση με ισορροπημένο τρόπο των στόχων της νέας ΚΑΠ για οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική αειφορία, και μάλιστα για πρώτη φορά μέσα από μια ενιαία προσέγγιση, η οποία προβλέπει την από κοινού συνεισφορά των δύο Πυλώνων της, τόσο του Πυλώνα Ι των άμεσων ενισχύσεων, όσο και τον Πυλώνα ΙΙ των επενδύσεων, στην επίτευξη συγκεκριμένων προτεραιοτήτων με μετρήσιμα αποτελέσματα.

Για εμάς, η επιτυχής εφαρμογή του Στρατηγικού μας Σχεδίου αποτελεί τη σημαντικότερη πρόκληση για τον παραγωγικό μετασχηματισμό του πρωτογενή τομέα της χώρας μας, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τις αλλεπάλληλες κρίσεις, καθώς θα προσδώσει ακόμη μεγαλύτερη προοπτική και αξία στα ποιοτικά αγροτικά μας προϊόντα, θα προστατεύσει τους πολύτιμους φυσικούς μας πόρους και την πλούσια βιοποικιλότητα των αγροτικών μας περιοχών προωθώντας με 1,4 δις ευρώ τις βιολογικές μεθόδους παραγωγής, θα τονώσει την κοινωνική συνοχή της ελληνικής υπαίθρου δημιουργώντας περισσότερες από 70.000 νέες θέσεις απασχόλησης και θα διαμορφώσει ελκυστικότερες συνθήκες διαβίωσης στην ελληνική περιφέρεια συμβάλλοντας στην ηλικιακή ανανέωση του πρωτογενή μας τομέα με περισσότερους από 65.000 νέους γεωργούς συνολικά, να επωφελούνται των ενισχύσεων της νέας ΚΑΠ.

Θα ήθελα με την ευκαιρία να ευχαριστήσω τους προκατόχους μου Υπουργούς, τη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, τους θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς, τις Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, τη Διαχειριστική Αρχή και τους τεχνικούς συμβούλους μας που συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης, κατάρτισης και έγκρισης του Στρατηγικού Σχεδίου, μιας διαδικασίας ιδιαίτερα απαιτητικής και δύσκολης που οδήγησε στην διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης, συνεκτικής και ισορροπημένης αναπτυξιακής - μεταρρυθμιστικής πρότασης, η οποία με τους σημαντικότατους πόρους 13,4 δις ευρώ που διαθέτει, φιλοδοξούμε να δημιουργήσει μια νέα δυναμική για την Ελληνική Γεωργία και τους Έλληνες παραγωγούς».

22 November 2022
Banner