Ε-λιανικό Β΄κύκλος: Επιδότηση δημιουργίας ή αναβάθμισης e-shop

01 July 2021

Ε-λιανικό Β΄κύκλος: Επιδότηση δημιουργίας ή αναβάθμισης e-shop

Ανακοινώθηκε η νέα Δράση του ΕΣΠΑ e-λιανικό – Β’ Κύκλος για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο κλάδο του λιανεμπορίου και έχουν την δυνατότητα να επιδοτηθούν για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίστηκε η 9η Ιουλίου και η καταληκτική ημερομηνία είναι 29 Σεπτεμβρίου.

Για την Δημιουργία e-shop η επιδότηση θα ανέρχεται έως του ποσού των 5.000,00€, για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση αύλων ενεργειών (Λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Για την Αναβάθμιση e-shop που έχει δημιουργηθεί πριν τις 18/3/2020 η επιδοτούμενη επιχορήγηση θα ανέρχεται έως του ποσού των 1.500,00 €.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής Επιχειρήσεων:

 • Να έχουν ΚΥΡΙΑ δραστηριότητα το Λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού) στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.
  • Υφιστάμενες: ο κύριος ΚΑΔ να έχει αποκτηθεί έως 30/9/2019
  • Νεοσύστατες: ο κύριος ΚΑΔ να έχει αποκτηθεί από 1/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης (έως 11/2/2021).
 • Εάν πρόκειται για Υφιστάμενες, να έχει σημειωθεί μείωση του τζίρου μεγαλύτερη ή ίση του 20% στο τέταρτο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.
 • Να διατηρούν φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης των ειδών
 • Να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα από 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής
 • Να μην εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)
 • Κάθε ΑΦΜ μπορεί να υποβάλλει μια επενδυτική πρόταση
 • Να μην έχουν ουδέποτε ενταχθεί στη Δράση «e-Λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» που προκηρύχθηκε με την με Α.Π. 981/138/Α2/12.02.21 Απόφαση

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Εξοπλισμός Πληροφορικής (server, Η/Υ, εξοπλισμός δικτύου, bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.).
  Για τον εξοπλισμό πληροφορικής το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου είναι 30%. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ.
 • Λογισμικό
  Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος.
  Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού. Eπιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.
  Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.
  Για το λογισμικό το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου είναι 100%.

Ο χρόνος υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μετά την έγκριση του προγράμματος ανέρχεται έως 6 μήνες.

01 July 2021
Banner
Banner