Δρ. Δημήτριος Γαλαμάτης: Δίνεται η δυνατότητα στους συγκεκριμένους κλάδους να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά

14 July 2021

Δρ. Δημήτριος Γαλαμάτης: Δίνεται η δυνατότητα στους συγκεκριμένους κλάδους να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά

Τα νέα πρότυπα AGRO 8 και AGRO 11 δίνουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να διαθέτουν τα προϊόντα τους με ειδική σήμανση και έτσι να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά. Αυτό υπογραμμίζει ο γενικός διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, κτηνίατρος Δρ. Δημήτριος Γαλαμάτης απαντώντας στις ερωτήσεις που του έθεσε το Meat News.

Συνέντευξη στον Γιώργο Κατερίνη. Δημοσιεύτηκε στο τεύχος Ιουνίου του Meat News (Νο 94).

Meat News: Γνωρίζουμε ότι τα σχέδια των προτύπων AGRO 8 και AGRO 11 καταρτίστηκαν από επιτροπές με τη συμμετοχή και εκπροσώπων των αντίστοιχων κλαδικών φορέων. Μπορούμε να πούμε ότι απηχούν και τις απόψεις των αντίστοιχων κλάδων;

Δημ. Γαλαμάτης: Με μέριμνα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ η εκπόνηση των προτύπων υλοποιήθηκε με τη λειτουργία ειδικών Τεχνικών Επιτροπών, στις οποίες συμμετείχαν κατά τρόπο αντιπροσωπευτικό, εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων παραγωγικών φορέων, φορέων πιστοποίησης, δημόσιων υπηρεσιών, συλλογικών οργάνων. Ακολουθήθηκαν διεθνείς κανόνες τυποποίησης με ενιαία, ομοιόμορφη και πρωτίστως αξιόπιστη και διαφανή διαδικασία, διασφαλίζοντας την ολιστική αντιμετώπιση των θεμάτων και την αντικειμενικότητα των προδιαγραφών ως προς τη σύγκρουση συμφερόντων. Οι σχετικές αποφάσεις της κάθε Τεχνικής Επιτροπής λήφθηκαν κατά πλειοψηφία των μελών της. Όλες οι συνεδριάσεις έχουν καταγραφεί και τηρήθηκαν πρακτικά.

Meat News: Πιστεύετε ότι υπάρχει αναγκαιότητα για πιστοποιημένα προϊόντα; Θα βοηθήσουν αυτά τα πρότυπα την ανάδειξη και εμπορική προώθηση των αντίστοιχων προϊόντων;

Δημ. Γαλαμάτης: Η εκπόνηση προτύπων/προδιαγραφών για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, έχει στόχο την πιστοποίησή τους και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά. Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ διαχρονικά υπηρετεί αυτή τη στρατηγική.

Η παραγωγή προϊόντων από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής, σύμφωνα με το πρότυπο AGRO 11 και η παραγωγή πιστοποιημένου χοιρινού κρέατος, σύμφωνα με το πρότυπο AGRO 8, δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να διαθέτουν τα προϊόντα τους με ειδική σήμανση και έτσι να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά. Η αποδοχή από τους καταναλωτές αυτών των πιστοποιημένων προϊόντων και το μεγάλο ενδιαφέρον που εκδηλώνεται από πολλές επιχειρήσεις δείχνουν ότι οι συγκεκριμένοι κλάδοι έχουν μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης.

Το πρότυπο AGRO 11 περιγράφει απαιτήσεις για την παραγωγή προϊόντων που προέρχονται από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής (παρασκευάσματα κρέατος, προϊόντα με βάση το κρέας, κιμάς, κ.ά), οι οποίες βασίζονται:

  • στην τήρηση της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων, σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας από την παραλαβή τους στην επιχείρηση, τη διαδικασία παραγωγής, τυποποίησης, συσκευασίας τους, μέχρι τη διάθεσή τους ως προϊόντα, από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής,
  • στην αποφυγή ανάμειξης με «συμβατικά» (μη πιστοποιημένα) προϊόντα κοτόπουλου, επιμόλυνσης και υποβάθμισης της ποιότητάς τους.

Το πρότυπο AGRO 8 περιγράφει απαιτήσεις για την παραγωγή πιστοποιημένου χοιρινού κρέατος, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παρακάτω παράγοντες:

  • την εκτροφή των χοίρων,
  • τον τεμαχισμό, την τυποποίηση, συσκευασία, εμπορία ή και διάθεση στην αγορά πιστοποιημένου χοιρινού κρέατος από σφάγια χοίρων, τα οποία προέρχονται από πιστοποιημένες χοιροτροφικές εκτροφές,
  • την ιχνηλασιμότητα του χοιρινού κρέατος.

Meat News: Ειδικά στο χοιρινό κρέας που δεν πωλείται συσκευασμένο, πόσο εύκολο είναι να φθάσει διακριτά στην αγορά το πιστοποιημένο χοιρινό; Μπορεί να ελεγχθεί;

Δημ. Γαλαμάτης: Το πιστοποιημένο χοιρινό κρέας μπορεί να πωλείται διακριτά στην αγορά (όπως γίνεται και με άλλα είδη κρέατος) και μπορεί να ελέγχεται. Επισημαίνεται ότι στο πρότυπο AGRO 8 έχει προβλεφθεί υποχρεωτική δειγματοληψία κρέατος, σε ποσοστό 0,05 % επί των κιλών τελικού προϊόντος, που παράχθηκε με την επισήμανση «πιστοποιημένο χοιρινό κρέας», κατόπιν τεκμηριωμένης ανάλυσης επικινδυνότητας. Επίσης έχει προβλεφθεί διαδικασία περιοδικής εσωτερικής επιθεώρησης, προκειμένου να προσδιορίζεται ο βαθμός υιοθέτησης και τήρησης των απαιτήσεων του προτύπου. Πλέον των παραπάνω, όλες οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης που θα χρησιμοποιούν το εθνικό σήμα πιστοποίησης για το πιστοποιημένο χοιρινό κρέας, θα ελέγχονται ως προς την τήρηση των όρων του προτύπου από ιδιωτικούς φορείς πιστοποίησης, οι οποίοι επιβλέπονται από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Meat News: Το κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής είναι ένα ήδη γνωστό εμπορικά προϊόν. Πού αποσκοπεί το νέο πρότυπο;

Δημ. Γαλαμάτης: Το πρότυπο AGRO 11 αφορά την πιστοποίηση αποκλειστικά προϊόντων που προέρχονται από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής (παρασκευάσματα κρέατος, προϊόντα με βάση το κρέας, κιμάς, κ.ά) και όχι την πιστοποίηση του ίδιου του κοτόπουλου ελεύθερης βοσκής. Επομένως δεν αποσκοπεί στην περαιτέρω κατοχύρωση του κοτόπουλου ελεύθερης βοσκής, αλλά στην παραγωγή ενός διαφοροποιημένου προϊόντος με προστιθέμενη αξία, που θα είναι εύκολα αναγνωρίσιμο από τον καταναλωτή.

14 July 2021
Banner
Banner