Διαγωνισμός για την προμήθεια σφάγιων για εκπαιδευτικές ανάγκες της Σχολής Κρέατος της Αθήνας

30 April 2020

Διαγωνισμός για την προμήθεια σφάγιων για εκπαιδευτικές ανάγκες της Σχολής Κρέατος της Αθήνας

Την πλέον συμφέρουσα προσφορά αναζητεί η Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος της Αθήνας προκηρύσσοντας την, με απευθείας διαπραγμάτευση, ανάθεση εκτέλεσης εργασιών κοπής - τυποποίησης κρέατος σφάγιων για τις εκπαιδευτικές ανάγκες της.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται έως του ύψους των 8.000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από τη Σχολή (Παιωνίου 25), μέχρι την Πέμπτη 21 Μαΐου 2020, και ώρα 10:00 π.μ.

Αναλυτικά, η προσφορά αφορά την παροχή σφάγιων βοοειδών και χοίρων στη Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Αθηνών, τα οποία θα τεμαχιστούν για τις ανάγκες εκπαίδευσης (κοπή, αποστέωση, παρουσίαση), και τα οποία εν συνεχεία θα επιστραφούν, με απομείωση (φύρα) και μείωση της εμπορικής τους αξίας.

Τις τεχνικές προδιαγραφές των σφάγιων και λεπτομέρειες για την παράδοση από τον προμηθευτή μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να δουν εδώ.

Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για σφάγια βοοειδών, δεδομένου ότι ο κύριος όγκος της εκπαίδευσης αφορά στα βοοειδή.

[Image by Clker-Free-Vector-Images from Pixabay]

30 April 2020
Banner