Δεν εγκρίνει η Κομισιόν την παράταση του “Μπαλτατζή”

17 June 2015

Δεν εγκρίνει η Κομισιόν την παράταση του “Μπαλτατζή”

Αδυναμία να εγκρίνει την παράταση για έξι μήνες των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Αλιείας της περιόδου 2007 – 2013, επικαλέστηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την διάρκεια συζήτησης των εν λόγω θεμάτων στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ε.Ε., που συνεδρίασε την Τρίτη 16 Ιουνίου στο Λουξεμβούργο. Αναλυτικότερα, η περίοδος προγραμματισμού τόσο για τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)2007-2013 - όπως του ελληνικού «Αλέξανδρου Μπαλτατζή» - όσο και για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα Αλιείας πρόκειται να λήξει στις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.
Σχετικά με τα ΠΑΑ η Ρουμανία, υποστηριζόμενη από την Ελλάδα και πολλές άλλες αντιπροσωπείες, τόνισε ότι η προθεσμία αυτή θα πρέπει να αναβληθεί για έξι μήνες προκειμένου να καταστεί δυνατή η πλήρης και αποτελεσματική χρήση των πόρων στα κράτη μέλη, ιδίως εκείνων που επηρεάζονται από τις δύσκολες οικονομικές καταστάσεις.
Το εν λόγω αίτημα είχε τεθεί και σε προηγούμενα Συμβούλια Υπουργών από σειρά κρατών – μελών, όπως η Βουλγαρία, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε πως θεωρεί ότι δεν έχει την δυνατότητα να εγκρίνει την παράταση της επιλεξιμότητας των δαπανών. Ωστόσο, προκειμένου να δείξει κάποια ευελιξία, παρουσίασε μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στην μεταφορά κονδυλίων μεταξύ των αξόνων των ΠΑΑ της τάξης του 5% αντί του 3% που ισχύει σήμερα. Επιπλέον προβλέπεται παράταση της προθεσμίας εντός της οποίας μπορούν τα κράτη μέλη να παρουσιάσουν τις απαραίτητες μεταβολές των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξής τους μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, αντί της ισχύουσας προθεσμίας έως τις 31 Αυγούστου.
Η ελληνική αντιπροσωπία, υποστηριζόμενη από αρκετά κράτη μέλη, ζήτησε από το Συμβούλιο Υπουργών την παράταση της περιόδου επιλεξιμότητας των δαπανών για τα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 - 2013. Όπως ανέφερε, η δύσκολη οικονομική κατάσταση κατά τα τελευταία χρόνια επηρέασε την εφαρμογή της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού 2007-2013 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ) και τη συγχρηματοδότηση ορισμένων προγραμμάτων. Ως εκ τούτου, ορισμένες πληρωμές δεν μπορούν να γίνουν εγκαίρως ώστε να είναι επιλέξιμες μέασ στο όριο της περιόδου που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Για να αποφευχθεί η απώλεια των πόρων, η ελληνική αντιπροσωπεία ζήτησε να παραταθεί επειγόντως η περίοδος επιλεξιμότητας για έξι μήνες πέρα από την τρέχουσα ημερομηνία λήξης. Απαντώντας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ανέφερε και για το θέμα της παράτασης των ΠΑΑ, υποστήριξε την άποψη ότι δεν μπορεί να παρατείνει την περίοδο επιλεξιμότητας των δαπανών για το ΕΤΑ.

17 June 2015
Banner
Banner