Εξελίξεις στη διαχείριση της ασφάλειας τροφίμων και πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων, στα σεμινάρια aCert – EKA

24 September 2019

Εξελίξεις στη διαχείριση της ασφάλειας τροφίμων και πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων, στα σεμινάρια aCert – EKA

Σεμινάριο για τη μετάβαση στο νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 22000:2018 και το θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στον τομέα τροφίμων, διοργανώνει ο οργανισμός πιστοποίησης aCert σε συνεργασία με την Ελληνική Κτηνιατρική Ακαδημία.

Το σεμινάριο απευθύνεται στους υπεύθυνους εφαρµογής του συστήµατος διαχείρισης ασφάλειας των τροφίµων, σύµφωνα µε το ISO/IEC 22000, σε όσους διενεργούν ή προτίθενται να διενεργήσουν επιθεωρήσεις συστηµάτων και στους Υπευθύνους Επιχειρήσεων Τροφίµων.

Στο µείζον τµήµα του προγράµµατος συζητούνται η έννοια και οι επιδράσεις επί του συστήµατος, το πλαίσιο της βασικής δοµής του ISO (High Level Structure) για τα συστήµατα, οι αλλαγές του προτύπου σε σύγκριση µε την προηγούµενη έκδοσή του και το σύνολο (451) των απαιτήσεων του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 22000:2018. Επιπροσθέτως, θα συζητηθεί το θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων στον τοµέα της µεταποίησης τροφίµων και των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος.

Το σεμινάριο είναι διήμερο και πραγματοποιείται στις 12-13 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη και στις 19-20 Οκτωβρίου στην Αθήνα.

Εκπαιδευτές είναι ο Καθ. Σπύρος Β. Ραμαντάνης, αντιπρόεδρος aCert (Μετάβαση στο νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 22000:2018) και η Μήνα Μπόρη, Κτηνίατρος Msc, Αν. Προϊσταµένη Τµηµ. Κ∆Υ, ∆/νση Κτηνιατρικής Περ. Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων στον τοµέα τροφίµων).

Για περισσότερες λεπτομέρειες και το πρόγραμμα του σεμιναρίου δείτε εδώ. Η αίτηση συμμετοχής εδώ.

24 September 2019
Banner