Νέα απόφαση για την ποιοτική κατάταξη των σφάγιων χοίρων

19 May 2016

Νέα απόφαση για την ποιοτική κατάταξη των σφάγιων χοίρων

Δυο χρόνια μετά την υπουργική απόφαση για «την ταξινόμηση των σφάγιων χοίρων και την κοινοποίηση των σχετικών τιμών», η οποία και δεν εφαρμόστηκε μέχρι σήμερα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε νέα απόφαση, με την οποία «καθίσταται ορθότερη, δικαιότερη και απλουστευμένη η εφαρμογή του μέτρου της ταξινόμησης και αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που υπήρχαν μέχρι σήμερα, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει άμεσα η εφαρμογή και στην πράξη».
Η απόφαση αυτή εφαρμόζει σχετικές ευρωπαϊκές αποφάσεις (Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1249/2008 της Επιτροπής και της αριθμ. 2010/642/ΕΕ απόφαση της Επιτροπής). Στην ουσία εισάγεται η ποιοτική κατάταξη των σφάγιων χοίρων με βάση το ποσοστό άπαχου κρέατος, ώστε να είναι διακριτό στην αγορά και να διαφοροποιεί την τιμή παραγωγού. Στην ελληνική αγορά το χοίρειο κρέας πωλείται με ενιαίο τρόπο και δεν υπάρχουν ποιοτικές διαφοροποιήσεις στην τιμή.
Η ταξινόμηση του χοίρειου κρέατος είναι απαίτηση της Ε.Ε. και θα έπρεπε να έχει εφαρμοστεί από τον Ιούλιο του 2014. Όμως η προηγούμενη απόφαση παρουσίαζε «δυσκολίες» στην εφαρμογή της και χρειάστηκε μια απλοποίηση στο μηχανισμό εφαρμογής της. Οι βελτιώσεις στην απόφαση, στις οποίες συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι των σφαγείων, απλά χρειάστηκαν δυο χρόνια (!) για να τεθούν στη νέα απόφαση. Για τα στοιχεία της ταξινόμησης θα χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός του ΕΛΓΟ Δήμητρα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ:

Υπογράφτηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μάρκο Μπόλαρη, Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1249/2008 της Επιτροπής και της αριθμ. 2010/642/ΕΕ απόφασης της Επιτροπής σχετικά με την ταξινόμηση των σφάγιων χοίρων και την κοινοποίηση των σχετικών τιμών».

Σκοπός της εν λόγω Απόφασης είναι:

α) ο καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του μέρους Β του Παραρτήματος IV του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των άρθρων 20 παρ. 2 περ. α’ και β’, 21 παρ. 3, 22 παρ. 2, 24, 25, 26 παρ. 1, 27 παρ. 1, 36 και 39 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1249/2008 της Επιτροπής, όπως ισχύει και
β) ο καθορισμός μέτρων εφαρμογής της αριθ. 2010/642/ΕΕ απόφασης της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 2013/437/ΕΕ εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, σχετικά με τα όργανα και τις μεθόδους ταξινόμησης και κατάταξης των σφάγιων χοίρων, τη σήμανση και τη ζύγισή τους, την ενημέρωση των παραγωγών, τους ελέγχους, τις κυρώσεις, την κοινοποίηση, των σχετικών τιμών και τα σφαγεία τα οποία δεν υποχρεούνται να εφαρμόζουν την κατάταξη σύμφωνα με την ενωσιακή κλίμακα ταξινόμησης. Η ταξινόμηση του χοίρειου κρέατος είναι απαίτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη. Σύμφωνα με αυτό το μέτρο, γίνεται ποιοτική κατάταξη των σφάγιων χοίρων με βάση το ποσοστό άπαχου κρέατος, με στόχο το ποιοτικό αυτό χαρακτηριστικό να γίνει διακριτό στην αγορά χοίρειου κρέατος και να συμβάλει στην διαμόρφωση των τιμών παραγωγού. Με την παρούσα Απόφαση καθίσταται ορθότερη, δικαιότερη και απλουστευμένη η εφαρμογή του μέτρου της ταξινόμησης και αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που υπήρχαν μέχρι σήμερα, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει άμεσα η εφαρμογή και στην πράξη.

Ολόκληρη την ΥΑ μπορείτε να την βρείτε εδώ

19 May 2016
Banner