Ευρωπαϊκή Απόφαση για περιβαλλοντικά μέτρα σε εγκαταστάσεις εντατικής εκτροφής πουλερικών ή χοίρων

22 February 2017

Ευρωπαϊκή Απόφαση για περιβαλλοντικά μέτρα σε εγκαταστάσεις εντατικής εκτροφής πουλερικών ή χοίρων

Τα συμπεράσματα βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ) για την εντατική εκτροφή πουλερικών ή χοίρων θεσπίζει με Εκτελεστική Απόφαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για την Απόφαση (ΕΕ) 2017/302 «για τη θέσπιση των συμπερασμάτων σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ) βάσει της οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την εντατική εκτροφή πουλερικών ή χοίρων».

Η Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 21 Φεβρουαρίου 2017, ενσωματώνει τα βασικά μέτρα που αποτελούν σημείο αναφοράς για τον καθορισμό των όρων αδειοδότησης εγκαταστάσεων που καλύπτονται από την Οδηγία 2010/75 «περί βιομηχανικών εκπομπών».

Τα συμπεράσματα για τις ΒΔΤ αφορούν τις εγκαταστάσεις εντατικής εκτροφής πουλερικών ή χοίρων:
-με περισσότερες από 40.000 θέσεις για πουλερικά
-με περισσότερες από 2.000 θέσεις για χοίρους παραγωγής ή
-με περισσότερες από 750 θέσεις για χοιρομητέρες.

Καλύπτουν δε τις ακόλουθες διαδικασίες και δραστηριότητες εντός της εκμετάλλευσης:
Διατροφική διαχείριση πουλερικών και χοίρων
Προετοιμασία ζωοτροφών (άλεση, ανάμειξη και αποθήκευση)
Εκτροφή (στέγαση) πουλερικών και χοίρων
Συλλογή και αποθήκευση κοπριάς
Επεξεργασία κοπριάς
Διασπορά κοπριάς στο έδαφος
Αποθήκευση νεκρών ζώων

Εδώ η Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2017/302 όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

22 February 2017
Banner