Εκδόθηκε η Απόφαση για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

08 November 2021

Εκδόθηκε η Απόφαση για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων του αγρότη όσο και η έγκαιρη πληρωμή τους και η μείωση του κινδύνου δημιουργίας καρτέλ είναι ο διακηρυγμένος στόχος της ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ και του Σπ. Λιβανού, που εξέδωσε Απόφαση για την εφαρμογή του νόμου για τις αθέμιτες πρακτικές.

Πιο αναλυτικά, και σύμφωνα με την ενημέρωση από το ΥΠΑΑΤ:

1. Με την με αριθμό 7194/29.10.2021 (ΦΕΚ: 5141/Β/5-11-21) απόφαση του υπουργού ορίζονται τα προϊόντα που προστατεύονται από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές ως εξής:

#  όσα προϊόντα παρατίθενται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), όπως αυτά αναλυτικά προσδιορίζονται από τις κοινοτικές υποδιαιρέσεις της «Συνδυασμένης ονοματολογίας» (ΣΟ) του Καν. (ΕΟΚ) 2658/87.

#  όσα προϊόντα μεταποιούνται από τον επαγγελματία αγρότη για να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα με τη χρήση προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα αυτό, τα οποία είναι δικής του παραγωγής και η μεταποίηση πραγματοποιείται στο χώρο της αγροτικής εκµετάλλευσής του ή της ιδιωτικής κατοικίας του.

2. Με την με αριθμό 1686/298736/26.10.2021  (ΦΕΚ: 5054/Β/1-11-21) απόφασή του προβλέφθηκε μεταξύ των άλλων ο τρόπος συγκρότησης και σύγκλησης των συνεδριάσεων της πενταμελούς Επιτροπής Καταπολέμησης Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών που λειτουργεί στο ΥπΑΑΤ, καθώς και όλες οι διαδικασίες για τη διεξαγωγή ερευνών και ακροάσεων, για την υποβολή καταγγελιών και κυρίως για την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας του προσώπου του καταγγέλλοντος.

Απ’ αυτά όσα καθίστανται ακατάλληλα προς πώληση εντός τριάντα (30) ημερών από την τελευταία πράξη συγκομιδής, παραγωγής ή μεταποίησής τους, θα πληρώνονται εντός 30 ημερών και τα υπόλοιπα εντός 60 ημερών.

Με την προστασία αυτή ενισχύεται η Ελληνίδα και ο Έλληνας παραγωγός και επιτυγχάνεται:

-  αύξηση της διαπραγματευτικής του δύναμης

-  άμεση πληρωμή και ρευστότητά του

-  δυνατότητα επένδυσης σε καινοτόμους μεθόδους παραγωγής

-  αύξηση της ανταγωνιστικότητάς του

-  βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων του

-  αύξηση των εξαγωγών και προώθηση των Ελληνικών προϊόντων και της ελληνικής διατροφής στη διεθνή αγορά ü  μείωση του κινδύνου της καρτελοποίησης.

08 November 2021
Banner