Τεκμηριωμένη αντιπρόταση για τροποποίηση της νέας Υγειονομικής Διάταξης

25 July 2017

Τεκμηριωμένη αντιπρόταση για τροποποίηση της νέας Υγειονομικής Διάταξης

Μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε από την πρώτη κιόλας ημέρα δημοσίευσής της (23/06/2017) η νέα Υγειονομική Διάταξη 47829/2017 για τις Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, αντιδράσεις απέναντι στις οποίες το Υπ. Υγείας τηρεί σιγή ιχθύος, έρχεται το ηλεκτρονικό περιοδικό του Εργαστηρίου Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος (Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θράκης) να διατυπώσει μια αντιπρόταση που τροποποιεί την Υγειονομική Διάταξη.

Την αντιπρόταση εκπόνησε Ομάδα Εργασίας και αποτελεί ένα τεκμηριωμένο κείμενο που κατατίθεται δημοσίως και λαμβάνει υπόψη όλα τα σχόλια που διατυπώθηκαν στη διαβούλευση που είχε προηγηθεί.

Στο ηλεκτρονικό περιοδικό, το οποίο αφιερώνει σεβαστό όγκο σελίδων στην πρόταση τροποποίησης της υγειονομικής διάταξης, επισημαίνεται ότι «στο άρθρο 43 (παρ. 4) του Ν. 4025/ 2011 (ΦΕΚ 228 τχ. Α), ορίζεται πως οι Υγειονομικές Διατάξεις μπορεί να έχουν πανελλήνιο ή τοπικό χαρακτήρα, μόνιμο ή προσωρινό, οπότε αναγράφεται και ο χρόνος ισχύος τους. Οι υγειονομικές διατάξεις καταργούνται ή τροποποιούνται με νέα υγειονομική διάταξη ή όταν παρέλθει η οριζόμενη σε αυτές χρονική διάρκεια, καταργούνται χωρίς άλλη διαδικασία. Επιπροσθέτως, οι υγειονομικές διατάξεις εκδίδονται ανεξάρτητα αρμοδιότητας άλλου δημόσιου φορέα, δημοσιεύονται σε Φ.Ε.Κ. και φυσικά εκτελούνται άμεσα.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 58 (παράγραφος 2) του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 τχ. Α΄), ορίζεται χαρακτηριστικά ότι: “Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκδίδει Υγειονομικές Διατάξεις με άμεσα εκτελεστό χαρακτήρα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας για θέματα που αφορούν θέματα υγιεινής και καθαριότητας καταστημάτων  υγειονομικού ενδιαφέροντος, νοσοκομείων, ιδιωτικών κλινικών και εν γένει νοσηλευτικών  ιδρυμάτων, καθώς και για την αντιμετώπιση κινδύνου προερχόμενου από μεταδοτικά νοσήματα ή μικροβιολογικές μολύνσεις. Ρητά ορίζεται ότι η αρμοδιότητα έκδοσης υγειονομικών διατάξεων δεν υπεισέρχεται και δεν αφορά τη διαδικασία αδειοδότησης των ανωτέρω φορέων, όπως προσδιορίζεται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο”».

Στην αντιπρόταση προστίθεται επίσης προσθήκη συγκεκριμένης διάταξης προκειμένου να διασφαλίζονται οι πολίτες. Σύμφωνα με την προσθήκη αυτή:

«Σε οποιαδήποτε περίπτωση που υπάλληλος προβεί σε πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 τχ. Α΄) και την υποπαράγραφο ΙΕ.6 του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 τχ. Α΄) ή απαιτεί παραπάνω τεκμήρια από όσα ορίζονται στις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις, δύναται ο πολίτης να ενημερώσει για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης καταγγέλλοντας την πράξη ή την παράλειψη οφειλόμενης Νόμιμης Ενέργειας ή την οποιαδήποτε παράβαση καθήκοντος του υπαλλήλου, στα πειθαρχικά όργανα της υπηρεσίας που ανήκει, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 τχ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το N. 4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α/14.03.2012) και ισχύει».

Το πλήρες κείμενο της πρότασης αναδημοσιεύουμε από την πανεπιστημιακή έκδοση και μπορείτε να δείτε εδώ.

25 July 2017
Banner