Συνέχιση της ανοδικής πορείας και νέα καινοτόμα προϊόντα το 2019 προαναγγέλλει η Creta Farms

06 May 2019

Συνέχιση της ανοδικής πορείας και νέα καινοτόμα προϊόντα το 2019 προαναγγέλλει η Creta Farms

Την ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2018, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), ανακοίνωσε η Creta Farms, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να αρθούν οι λόγοι που οδήγησαν στην αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της στο Χρηματιστήριο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «ο όμιλος, διατηρώντας την ηγετική θέση στον κλάδο των αλλαντικών, με μερίδιο αγοράς που ξεπερνά το 26%, συνεχίζει την επιτυχημένη και ανοδική πορεία του, η οποία επιβεβαιώνεται από την αύξηση των πωλήσεων οι οποίες ανήλθαν στα 117,8 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση 9%, σε σχέση με τη χρήση 2017, παρά το γεγονός ότι η αγορά των αλλαντικών κινήθηκε με αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης σε αξία πωλήσεων, σημειώνοντας πτώση κατά 2%, σε σχέση με το 2017. Τα αντίστοιχα μεγέθη για τη μητρική εταιρεία ανήλθαν στα 117,2 εκατ. ευρώ, τη χρήση του 2018 έναντι 107,6 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη χρήση του 2017, ήτοι αυξημένα κατά 8,9%».

Το αναπροσαρμοσμένο αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, επενδυτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και απομειώσεων συμμετοχών, (EBITDA) ανήλθε στα 13,5 εκατ. ευρώ για την εταιρεία, ήτοι 11,5% επί των πωλήσεων και 5,8 εκατ. ευρώ για τον όμιλο.

Όπως επισημαίνεται, «η εταιρεία, λαμβάνοντας ουσιαστικές επιχειρηματικές αποφάσεις, προχώρησε σε απομείωση συμμετοχών και απαιτήσεων που αφορά τις θυγατρικές ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και Creta Farms USA, LLC, στο πλαίσιο στρατηγικού ανασχεδιασμού, που στόχο έχει τη μεγιστοποίηση της αξίας του ομίλου. Ειδικότερα, η εταιρεία προέβη, εντός της χρήσης 2018, στην πώληση ακινήτων της θυγατρικής ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ. Συνέπεια αυτού, υπήρξε απομείωση του συνόλου των απαιτήσεων και του ποσού επένδυσης στη θυγατρική αυτή».

«Όσον αφορά τις εμπορικές δραστηριότητες της εταιρείας, τα αλλαντικά συνεχίζουν να είναι η βασική πηγή δραστηριοτήτων και εσόδων, αλλά, μέσα στη χρήση, η εταιρεία εισήγαγε επιτυχημένα δύο νέα προϊόντα (Κρέας Εν Ελλάδι, Αλλαντικά ΧΩΡΙΣ), τα οποία απέφεραν θετικά αποτελέσματα, ενδυνάμωσαν τη θέση της εταιρείας σε υπάρχουσες και νέες αγορές και συνεισέφεραν πωλήσεις. Σε επίπεδο διεθνών δραστηριοτήτων, η στρατηγική πλέον βασίζεται στην αξιοποίηση των κατοχυρωμένων ευρεσιτεχνιών και, κυρίως, της αποκτημένης τεχνογνωσίας. Η συνεργασία στην Αυστραλία, Κύπρο και Ισπανία, συνεχίζονται με επιτυχία, ενώ επανασχεδιάζεται η δραστηριοποίηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω της εκμετάλλευσης των ευρεσιτεχνιών, για δημιουργία ροών, μέσω δικαιωμάτων (royalties). Οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές παραμένουν στο στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας, πάντα, όμως, με γνώμονα τη μεγιστοποίηση του οφέλους από οιαδήποτε επένδυση στο εξωτερικό» σημειώνει η ανακοίνωση και καταλήγει:

«Για το 2019, η εταιρεία έχει ήδη δείξει σημάδια συνέχισης της ανοδικής πορείας της, εδραιώνοντας τη θέση της στον ελληνικό χώρο σε αγορές όπου κρατά την πρωτοκαθεδρία, εισάγοντας νέα καινοτόμα προϊόντα και μη συμβιβάζοντας την ποιότητα των προϊόντων που της έδωσαν το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, ενώ, παράλληλα, έχει διεισδύσει σημαντικά σε νέες αγορές, όπως αυτή του προψημένου γύρου (τόσο στο λιανεμπόριο όσο και στο κανάλι του HO.RE.CA), του ψητοπωλείου και άλλων τροφίμων υψηλής διαθρεπτικής αξίας».

* Σημειώνεται ότι μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έχει ανασταλεί από την Πέμπτη 2/5 η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας. Όπως είχε ανακοινώσει σχετικά το Χρηματιστήριο, η αναστολή ισχύει «έως ότου η εταιρία προβεί:

α) σε ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σχετικά με τα ευρήματα του ειδικού ελέγχου από ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο, που αναφέρεται στο θέμα έμφασης το οποίο περιλαμβάνεται στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή της εταιρίας και στη σημείωση 15.33.2 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018, κατόπιν ολοκλήρωσης του εν λόγω ελέγχου και έκδοσης της τελικής έκθεσης και
β) σε τυχόν επανακατάρτιση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για την χρήση 2018, εφόσον απαιτείται, σε συνέχεια αξιολόγησης των ευρημάτων της ως άνω τελικής έκθεσης».

06 May 2019
Banner