Αναθεωρημένος Οδηγός HACCP για τα σφαγεία οπληφόρων από το ΥΠΑΑΤ

04 July 2019

Αναθεωρημένος Οδηγός HACCP για τα σφαγεία οπληφόρων από το ΥΠΑΑΤ

Νέο, αναθεωρημένο Οδηγό για τις ελάχιστες απαιτήσεις αναφορικά με την Εφαρμογή Συστήματος Βάσει των Αρχών του HACCP στα Σφαγεία Οπληφόρων, εξέδωσε το Τμήμα Σφαγείων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Γ.Δ. Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ.

Ο οδηγός περιλαμβάνει τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί μία σφαγειοτεχνική εγκατάσταση προκειμένου να παρουσιάζει συμμόρφωση με τις διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και όπως τονίζεται στην Εισαγωγή του, «Σε κάθε περίπτωση ο υπεύθυνος της εγκατάστασης - ΥΕΤ με την ομάδα HACCP της εγκατάστασης θα πρέπει λαμβάνοντας υπόψη τον Οδηγό να εγκαταστήσει και να εφαρμόσει ένα σύστημα αυτοελέγχου ανάλογα με τη δυναμικότητα της εγκατάστασης του, τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της και τους κινδύνους (βιολογικούς, χημικούς και φυσικούς) που θα αναγνωρίσει καθώς και όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα που πρέπει να λάβει προκειμένου να είναι σε θέση να εγγυηθεί την υγιεινή και την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων».

Ο Οδηγός περιλαμβάνει τα κεφάλαια:

ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ (HACCP) ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΑΡΧΩΝ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 23/2014

Δείτε τον Οδηγό για τις ελάχιστες απαιτήσεις αναφορικά με την Εφαρμογή Συστήματος Βάσει των Αρχών του HACCP στα Σφαγεία Οπληφόρων (αναθεώρηση 4/7/2019)

04 July 2019
Banner