4-6 Οκτωβρίου στη Λάρισα το 32ο Συνέδριο της ΕΖΕ

02 May 2017

4-6 Οκτωβρίου στη Λάρισα το 32ο Συνέδριο της ΕΖΕ

Το 32ο Ετήσιο Επιστημονικό της Συνέδριο οργανώνει η Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία (ΕΖΕ). Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα από τις 4 έως τις 6 Οκτωβρίου 2017.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Δ.Σ. της ΕΖΕ αποφάσισε για το Συνέδριο:

- Δικαίωμα συμμετοχής ύψους 25 € για μέλη & μετ. φοιτητές και 30 € για μη μέλη.

- Τον ορισμό επιστημονικής επιτροπής αξιολόγησης των εργασιών που θα υποβληθούν για ανακοίνωση στο Συνέδριο.

- Τον καθορισμό συγκεκριμένου σχεδίου συγγραφής των προς υποβολή για ανακοίνωση περιλήψεων των εργασιών .

- Οι εργασίες προς ανακοίνωση θα είναι ερευνητικές που δεν πρέπει να έχουν δημοσιευθεί, ή πρόδρομες ανακοινώσεις ή αναγνωριστικές σε θέματα ειδικού κτηνοτροφικού ενδιαφέροντος.

- Για κάθε ερευνητική εργασία που προορίζεται για ανακοίνωση, θα πρέπει να έχει σταλεί περίληψη το αργότερο μέχρι την 30ή Ιουνίου 2017.

Επειδή αποφασίστηκε από το Δ.Σ. να εκδοθούν τα Πρακτικά του Συνεδρίου και να διανεμηθούν κατά τη διεξαγωγή του, σημειώνεται ότι όσες περιλήψεις δεν αποσταλούν εγκαίρως δεν θα συμπεριληφθούν στα εν λόγω Πρακτικά. Ως εκ τούτου, διορθώσεις ή συμπληρώσεις μπορούν να γίνουν το αργότερο μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2017.

Οι περιλήψεις των εργασιών θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση eze@aua.gr. Για διευκρινίσεις, τηλ. 2105294411 και 2105294412.

02 May 2017
Banner