Πού βρίσκονται οι 217 εστίες καταρροϊκού (χάρτης) – Τι ισχύει για μετακινήσεις βοοειδών, αιγοπροβάτων

07 October 2020

Πού βρίσκονται οι 217 εστίες καταρροϊκού (χάρτης) – Τι ισχύει για μετακινήσεις βοοειδών, αιγοπροβάτων

Ενηµέρωση  για  τις  εστίες  Καταρροϊκού  Πυρετού  στη  Χώρα  µας  και  την  εφαρµογή  των µέτρων για τον έλεγχο της νόσου, εξέδωσε σήμερα το αρμόδιο Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων του ΥΠΑΑΤ.

Συγκεκριμένα, «σύµφωνα  µε  τα  διαθέσιµα  εργαστηριακά  αποτελέσµατα  και  τις  κοινοποιήσεις  εστιών  από  τις  αρµόδιες Κτηνιατρικές  Αρχές  που  έχουν  καταχωρηθεί  έως  και  τις28.09.2020,  έχουν  επιβεβαιωθεί  συνολικά 217  εστίες Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου».

Εξ αυτών:

•  οι 28 στην Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Καστοριάς,

•  οι είκοσι (20) στην ΠΕ Κοζάνης,

•  οι επτά (7) στην ΠΕ Φλώρινας,

•  οι 51 στην ΠΕ Γρεβενών,

•  οι έξι (6) στην ΠΕ Καβάλας,

•  οι 25 στην ΠΕ ∆ράµας,

•  οι 18 στην ΠΕ Θεσσαλονίκης,

•  οι τρεις (3) στην ΠΕ Σερρών,

•  οι πέντε (5) στην ΠΕ Ηµαθίας,

•  η µία (1) στην ΠΕ Πιερίας,

•  οι δέκα (10) στην ΠΕ Πέλλας,

•  οι δύο (2) στην ΠΕ Χαλκιδικής,

•  οι έξι (6) στην ΠΕ Κιλκίς,

•  οι εννιά (9) στην ΠΕ Τρικάλων,

•  οι τρεις (3)  στην ΠΕ Λάρισας,

•  η µία (1) στην ΠΕ Καρδίτσας,

•  η µία (1) στην ΠΕ Μαγνησίας,

•  οι οκτώ (8) στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας,

•  οι δέκα (10) στην ΠΕ Ευρυτανίας,

•  η µία (1) στην ΠΕ Εύβοιας,

•  η µία (1) στην ΠΕ Λακωνίας,

•  η µία (1) στην ΠΕ Θεσπρωτίας,

•  η µία (1) στην ΠΕ Κέρκυρας.

Στις  περισσότερες  περιπτώσεις, σύμφωνα με το έγγραφο, τέθηκε  η  υποψία  του  νοσήµατος  κατόπιν  διαπίστωσης  κλινικών συµπτωµάτων  σε  ζώα,  ενώ  υπήρξαν  και  ζώα-µάρτυρες  τα  οποία  διερευνήθηκαν  στο  πλαίσιο  της  εφαρµογής  του προγράµµατος  ορολογικής  επιτήρησης.  Σε  όλες  τις  περιπτώσεις,  η  διαδικασία  οροτυποποίησης  κατέδειξε  τον ορότυπο4 του ιού.

«Κατ’  εφαρµογή  της  κείµενης  νοµοθεσίας  και  µε  αποφάσεις  των  κατά  τόπους  αρµόδιων  Κτηνιατρικών Αρχών,  έχουν  ληφθεί  τα  οριζόµενα  µέτρα  στις  µολυσµένες  εκτροφές  και  έχουν  οριοθετηθεί  εκ  νέου  οι  ζώνες ελέγχου,  προστασίας  και  επιτήρησης  γύρω  από  τις  εκτροφές,  όπου  ανιχνεύθηκαν  κρούσµατα  Καταρροϊκού Πυρετού» αναφέρει Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων του ΥΠΑΑΤ, που παραθέτει και χάρτη όπου απεικονίζονται  τα  όρια  των  ζωνών  ελέγχου,  προστασίας  και  επιτήρησης  στις  έως τώρα  επιβεβαιωµένες  εστίες,  έως  και  τις28.09.2020.

Όπως  διαφαίνεται  στον  κατωτέρω χάρτη,  οι  ΠΕ  της  ηπειρωτικής  Χώρας  εντάσσονται  ολικώς  ή  µερικώς  σε  ζώνη ελέγχου  ή/και  προστασίας  ή/και  επιτήρησης. 

Ως  εκ  τούτου,  προς  διευκόλυνση  του  ελέγχου  των  µετακινήσεων ευαίσθητων στη νόσο ειδών (βοοειδή, πρόβατα, αιγοειδή), από τη ∆ευτέρα, 05.10.2020, ισχύουν τα κάτωθι:

«1.  Σχετικά µε τις ζώνες ελέγχου, ισχύουν τα εξής:

- Παύει  ο  ορισµός  ζωνών  ελέγχου  στις  ΠΕ  στις  οποίες,  λόγω  γεωγραφικής  κατανοµής  των επιβεβαιωµένων  εστιών,  αυτές  καλύπτουν  όλη  τους  την  έκταση.  Ωστόσο,  ζώνες  ελέγχου εξακολουθούν να ορίζονται στις ΠΕ οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί γεωγραφικώς σε όλη τους την έκταση.

- Στη  ζώνη  ελέγχου (στις  περιπτώσεις  που  αυτή  ορίζεται),  εξακολουθεί  να  απαγορεύεται  οποιαδήποτε µετακίνηση, για21 ηµέρες, µε εξαίρεση τη µετακίνηση ζώων για άµεση σφαγή εντός της ζώνης ελέγχου (ή, σε περίπτωση µη ύπαρξης σφαγειοτεχνικής εγκατάστασης στην ακτίνα των20χλµ, στην πλησιέστερη σφαγειοτεχνική  εγκατάσταση  εντός  της  ζώνης  προστασίας)  και  εφόσον  πληρούνται  οι  όροι  και  οι προϋποθέσεις του Κανονισµού(ΕΚ) 1266/2007 της Επιτροπής. Σε περίπτωση ένταξης µίας εκτροφής σε ζώνες  ελέγχου  που  προκύπτουν  από  διαδοχικές εµφανίσεις  εστιών σε  µία  περιοχή(στις  περιπτώσεις  που ορίζονται  ζώνες  ελέγχου),  η  έναρξη  απαγόρευσης  µετακίνησης  ξεκινά  από  την  ηµεροµηνία επιβεβαίωσης της πρώτης εστίας.

- Μετά  τις  πρώτες21  ηµέρες,  η  ζώνη  ελέγχου  µεταπίπτει  ως  προς  την  εφαρµογή  των  µέτρων  σε  ζώνη προστασίας.

2.  Οι  Περιφέρειες  της  ηπειρωτικής  Χώρας  και  οι  περιοχές  αρµοδιότητάς  τους,  καθώς  και  η  Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, αποτελούν ζώνη προστασίας µέσα στην οποία τα ζώα µετακινούνται, εφόσον:

α)  Έχουν  εξετασθεί  κλινικά  και  δεν  εµφανίζουν  κανένα  κλινικό  σύµπτωµα  Καταρροϊκού  Πυρετού  του προβάτου κατά την ηµέρα της µεταφοράς.

β)  Πριν  τη  µετακίνησή  τους,  στα  ζώα  έχει  εφαρµοσθεί  κατάλληλο  εντοµοαπωθητικό  σκεύασµα (επιλέγονται κατάλληλα σκευάσµατα σε ό,τι αφορά το χρόνο αναµονής για τα ζωικά προϊόντα).

γ) Η αρµόδια αρχή στον τόπο αποστολής κοινοποιεί τη σκοπούµενη µετακίνηση των ζώων στην αρµόδια αρχή του τόπου προορισµού τουλάχιστον48 ώρες πριν από τη φόρτωση των ζώων.

δ)  Η  µετακίνηση  πραγµατοποιείται  µετά  από  επαρκή  εφαρµογή  κατάλληλων  εντοµοαπωθητικών  ή/και εντοµοκτόνων(αφού  προηγηθεί  καθαρισµός  και  απολύµανση)  στα  µέσα  µε  τα  οποία  µεταφέρονται  τα ζώα.

ε)  Η  µετακίνηση  ζώων  ευαίσθητων  στη  νόσο  ειδών  από  ΠΕ  όπου  έχει  επιβεβαιωθεί  έστω  και  µία  εστία της  νόσου  προς  ΠΕ  της  Χώρας  όπου  δεν  έχουν  επιβεβαιωθεί  εστίες  της  νόσου  και  διαµέσου  αυτών, επιτρέπονται εφόσον:

-τα ζώα πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙΙ, του Κανονισµού(ΕΚ) 1266/2007 της Επιτροπής ή -τα  ζώα  ικανοποιούν  οποιεσδήποτε  άλλες  υγειονοµικές  εγγυήσεις  µε  βάση  θετικό  αποτέλεσµα  µιας εκτίµησης  κινδύνου  των  µέτρων  κατά  της  εξάπλωσης  του  ιού  του  Καταρροϊκού  Πυρετού  του  προβάτου και  της  προστασίας  από  προσβολή  από  φορείς  του  ιού,  που  απαιτούνται  από  την  αρµόδια  αρχή  του τόπου  προέλευσης  και  εγκρίνονται  από  την  αρµόδια  αρχή  του  τόπου  προορισµού,  πριν  από  τη µετακίνηση των εν λόγω ζώων ή

-τα ζώα προορίζονται για άµεση σφαγή.

3.  Επισηµαίνεται  ότι  στην  περίπτωση  που  τα  προς  µετακίνηση  ζώα  έχουν  εµβολιαστεί  για  τον  ορότυπο 4 του  ιού  του  Καταρροϊκού  Πυρετού,  σύµφωνα  µε  τα  οριζόµενα  στην  υπ’  αριθµ.  πρωτ. 1968/234989/26.08.2020  εγκύκλιο  της  ∆ιεύθυνσης  Υγείας  Ζώων  του  ΥπΑΑΤ,  κατά  παρέκκλιση  των οριζoµένων στο παράρτηµα ΙΙΙ του Κανονισµού(ΕΚ) 1266/2007 της Επιτροπής, ισχύουν τα εξής:

α) Τα ζώα µπορούν να µετακινηθούν από ΠΕ όπου έχει επιβεβαιωθεί έστω και µία εστία της νόσου προς ΠΕ της Χώρας όπου έχει επιβεβαιωθεί έστω και µία εστία της νόσου αµέσως µετά τον εµβολιασµό.

β) Τα ζώα µπορούν να µετακινηθούν από ΠΕ όπου έχει επιβεβαιωθεί έστω και µία εστία της νόσου προς ΠΕ  της  Χώρας  όπου  δεν  έχουν  επιβεβαιωθεί  εστίες  της  νόσου  και  διαµέσου  αυτών,  αµέσως  µετά  την ηµεροµηνία έναρξης της περιόδου ανοσίας που ορίζεται στις προδιαγραφές του εµβολίου.

γ) Σχετικά µε τις µετακινούµενες εκτροφές ισχύουν τα εξής:

- Τα  ζώα  µπορούν  να  µετακινηθούν  από  ΠΕ  όπου  έχει  επιβεβαιωθεί  έστω  και  µία  εστία  της  νόσου  προς ΠΕ της Χώρας όπου έχει επιβεβαιωθεί έστω και µία εστία της νόσου, αµέσως µετά τον εµβολιασµό,

- Τα  ζώα  µπορούν  να  µετακινηθούν  από  ΠΕ  όπου  έχει  επιβεβαιωθεί  έστω  και  µία  εστία  της  νόσου  προς ΠΕ  της  Χώρας  όπου  δεν  έχουν  επιβεβαιωθεί  εστίες  της  νόσου,  αµέσως  µετά  την  ηµεροµηνία  έναρξης της  περιόδου  ανοσίας  που  ορίζεται  στις  προδιαγραφές  του  εµβολίου  ή  εφόσον  τα  ζώα  ικανοποιούν οποιεσδήποτε  άλλες  υγειονοµικές  εγγυήσεις  µε  βάση  θετικό  αποτέλεσµα  µιας  εκτίµησης  κινδύνου  των µέτρων  κατά  της  εξάπλωσης  του  ιού  του  Καταρροϊκού  Πυρετού  του  προβάτου  και  της  προστασίας  από προσβολή  από  φορείς  του  ιού,  που  απαιτούνται  από  την  αρµόδια  αρχή  του  τόπου  προέλευσης  και εγκρίνονται από την αρµόδια αρχή του τόπου προορισµού πριν από τη µετακίνηση των εν λόγω ζώων.

4.     Σε  κάθε  περίπτωση  µετακίνησης  ζώων  ευαίσθητων  στη  νόσο  ειδών  ισχύουν  οι  προϋποθέσεις  της παραγράφου 2.

Επισηµαίνεται  ότι  λόγω  της  ανάγκης  εξοικονόµησης  χρόνου  και  αντιδραστηρίων  από  τις  αρµόδιες Κτηνιατρικές  Αρχές,  δεν  θα  πραγµατοποιούνται  οι  ορολογικές  εξετάσεις  δειγµάτων  αίµατος  από  βοοειδή  ή/και µικρά µηρυκαστικά που χρησιµοποιούνται ως µάρτυρες στο πρόγραµµα επιτήρησης του νοσήµατος από περιοχές της Χώρας όπου υπάρχει έστω και ένα επιβεβαιωµένο κρούσµα της νόσου. Εφιστούµε την προσοχή σε όλους τους εµπλεκοµένους και παρακαλούµε, για την ενηµέρωση και αυξηµένη επαγρύπνηση όλων».

07 October 2020
Banner
Banner