Οι αγρότες χρειάζονται στήριξη και άμεση διευκόλυνση στα αιτήματά τους, η προτροπή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

26 March 2024

Οι αγρότες χρειάζονται στήριξη και άμεση διευκόλυνση στα αιτήματά τους, η προτροπή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Στις 21 και 22 Μαρτίου 2024 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά τη Γεωργία εξέδωσε συμπεράσματα που έχουν ως εξής και με αφορμή την κρίση και τις διαμαρτυρίες των τελευταίων μηνών των αγροτών και των κτηνοτρόφων, σε ολόκληρη την Ευρώπη:

* Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει τη σημασία ενός ανθεκτικού και βιώσιμου γεωργικού τομέα για την επισιτιστική ασφάλεια και τη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης, την αξία των ζωντανών αγροτικών κοινοτήτων και τον ουσιώδη ρόλο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής στο πλαίσιο αυτό. Οι αγρότες χρειάζονται ένα σταθερό και προβλέψιμο πλαίσιο, μεταξύ άλλων, για να τους συνοδεύσει στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και κλιματικών προκλήσεων.

*  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανήλθε στις τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κλάδος και στις ανησυχίες που εκφράζουν οι αγρότες. Προέβη σε απολογισμό των εν εξελίξει εργασιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προωθήσουν χωρίς καθυστέρηση τις εργασίες, ιδίως όσον αφορά:

α) Όλα τα δυνατά βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μέτρα και τις καινοτόμες λύσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τη μείωση του διοικητικού φόρτου και την επίτευξη απλούστευσης για τους αγρότες·

β) Την ενίσχυση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα τροφίμων, ιδίως για τη διασφάλιση δίκαιου εισοδήματος.

γ) Τη χαλάρωση της οικονομικής πίεσης που υφίστανται οι αγρότες, μέσω του σχεδιασμού μέσων πρόσθετης στήριξης, όπως, για παράδειγμα, η επέκταση του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, με ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην επόμενη Σύνοδό του.

δ) Τη διασφάλιση βασιζόμενου σε κανόνες και θεμιτού ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο και στην εσωτερική αγορά.

ε) Την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με τα αυτόνομα εμπορικά μέτρα για την Ουκρανία με δίκαιο και ισορροπημένο τρόπο, με παράλληλη προετοιμασία λύσης στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης/σφαιρικής και σε βάθος ζώνης ελεύθερων συναλλαγών Ε.Ε.-Ουκρανίας.

Πηγή: www.consilium.europa.eu

26 March 2024
Banner