Νέες εστίες ΑΠΧ σε κατοικίδιους χοίρους στη Βόρεια Μακεδονία

06 September 2022

Νέες εστίες ΑΠΧ σε κατοικίδιους χοίρους στη Βόρεια Μακεδονία

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων, δρ Σοφία Μπουτσίνη, κοινοποίησε επιστολή, στις 31 Αυγούστου 2022, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία αναφερόταν σε πέντε (5) πρωτογενείς εστίες Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων (ΑΠΧ) σε κατοικίδιους χοίρους στη Βόρεια Μακεδονία στις περιοχές Kocani (4 εστίες) και Vinitsa (1 εστία).

Aναλυτικά η επιστολή αναφέρει:

«Προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος της ΑΠΧ στη χώρα και να αποφευχθεί μια επιζωοτία, εφιστάται η προσοχή στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων στα βόρεια σύνορα της Χώρας και ιδιαίτερα των Περιφερειακών Ενοτήτων Φλώρινας, Πέλλας και Κιλκίς για την πιστή εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην παραπάνω σχετική εγκύκλιο, ειδικότερα δε στις άμεσες ενέργειες τους όσον αφορά:

  1. Την συγκρότηση των Περιφερειακών Συντονιστικών Οργάνων με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία των συνεργείων δίωξης και των ομάδων κυνηγών, σύμφωνα με το Σχέδιο Μείωσης του Πληθυσμού των Αγριόχοιρων που περιγράφεται στο Παράρτημα 1 της ΚΥΑ 147/21886/25.01.2021 (ΦΕΚ 313Β΄/28.01.2021).

2) Την εντατικοποίηση της Παθητικής και Ενεργητικής Επιτήρησης σε αγριόχοιρους και τα υβρίδια αυτών σύμφωνα με την εγκύκλιο 545/82161/28.03.2022 της υπηρεσίας μας.

3) Τον έλεγχο των μέτρων βιοασφάλειας στα κυνηγετικά πεδία του Παραρτήματος 4 της ΚΥΑ 147/21886/25.01.2021 (ΦΕΚ 313Β΄/28.01.2021).

4) Την εντατικοποίηση της Παθητικής και Ενεργητικής Επιτήρησης σε κατοικίδιους χοίρους σύμφωνα με την εγκύκλιο 700/99835/13.04.2022 της υπηρεσίας μας.

5) Την εντατικοποίηση των ελέγχων των μέτρων βιοασφάλειας στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις του άρθρου 5 της ΥΑ 1102/182415/12.07.2021 σύμφωνα με την εγκύκλιο 700/99835/13.04.2022 της υπηρεσίας μας με προτεραιότητα σε αυτές που βρίσκονται πλησιέστερα στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία.

6) Την εντατικοποίηση των ελέγχων στα σημεία εισόδου στη Χώρα σύμφωνα με την εγκύκλιο 458/50853/13.02.2020 της υπηρεσίας μας.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή/και διευκρίνιση».

Πηγή: pigfarmer.gr

06 September 2022
Banner