Μεταπτυχιακό «Ζωική Παραγωγή και Περιβαλλοντική Διαχείριση» στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

17 July 2023

Μεταπτυχιακό «Ζωική Παραγωγή και Περιβαλλοντική Διαχείριση» στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων στο πρόγραμμα μεταπτυχαικών σπουδών «Ζωική Παραγωγή και Περιβαλλοντική Διαχείριση» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 απευθύνει το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το μεταπτυχιακό οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και η ελάχιστη διάρκεια
σπουδών για το Π.Μ.Σ. με πλήρη φοίτηση είναι τρία εξάμηνα και με μερική φοίτηση 6 εξάμηνα.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στο ΠΜΣ έχουν πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και ειδικότερα προερχόμενοι από Τμήματα όπως:

 • Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Κτηνιατρικής, Γεωπονικών Επιστημών, Περιβάλλοντος και άλλης συναφούς ειδικότητας.
 • Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) με σχετική συνάφεια στο αντικείμενο του συγκεκριμένου ΠΜΣ που κατά περίπτωση κρίνονται από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών.
 • Πτυχιούχοι ΑΕΙ της αλλοδαπής, συναφούς ειδικότητας, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.
 • Μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο ΠΜΣ ξεκινούν το χειμερινό εξάμηνο. Η διάρκεια σπουδών είναι τρία εξάμηνα (1,5 ημερολογιακό έτος). Στο πρώτο και δεύτερο εξάμηνο φοίτησης διδάσκονται (10) δέκα υποχρεωτικά μαθήματα. Παράλληλα, στη διάρκεια των δύο αυτών εξαμήνων οι φοιτητές παρουσιάζουν κριτικά πρωτότυπες εργασίες. Το τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν πρωτότυπη διατριβή.

Τα μαθήματα του ΠΜΣ διδάσκονται Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα (εξ αποστάσεως), και Σάββατο δια ζώσης στο Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, στη Λάρισα (Γαιόπολις).

Τα συνολικά τέλη φοίτησης στο ΠΜΣ ανέρχονται σε € 3.300 και καταβάλλονται τμηματικά σε 3 ισόποσες δόσεις (1η με την εγγραφή, 2η πριν την έναρξη του Β’ εξαμήνου και 3η πριν την έναρξη του Γ’ εξαμήνου).

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ανέρχεται σε είκοσι (20) άτομα.

H επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών γίνεται μετά από προσωπική συνέντευξη, με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

 1. Βαθμός πτυχίου /διπλώματος με ελάχιστη βαθμολογία «Λίαν καλώς» (30%),
 2. Επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας (10%),
 3. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (5%),
 4. Κατοχή άλλων Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (5%),
 5. Συναφής επαγγελματική εμπειρία (10%),
 6. Συστατικές Επιστολές (συνολικά) (10%),
 7. Συνέντευξη (30%).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο της αίτησης και να το αποστείλουν ηλεκτρονικά, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο msc-as@uth.gr. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι τα ακόλουθα:

 1. Έντυπο Αίτησης.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο πτυχίων / διπλωμάτων.
 4. Πρωτότυπα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας ή Παραρτήματα Διπλώματος.
 5. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, εάν υπάρχουν (επικυρωμένα έγγραφα από Ασφαλιστικό Φορέα ή από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία).
 6. Αποδεικτικά καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (καθώς και της ελληνικής αν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψήφιους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. στην ελληνική). Γίνονται δεκτά τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που δέχεται το ΑΣΕΠ ως επιπέδου Β2 και άνω.
 7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
 8. Δύο Συστατικές Επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ.
 9. Πιστοποιητικά γνώσης χρήσης Η/Υ (εάν υπάρχουν).
 10. Επιπρόσθετα προσόντα όπως ειδικά σεμινάρια, μελέτες, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης, κ.λπ.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν 14 και 15 Σεπτεμβρίου 2023. Μετά την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών, τα απαιτούμενα ανωτέρω δικαιολογητικά, θα πρέπει να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή, μέχρι 22 Σεπτεμβρίου 2023, στη Γραμματεία του ΠΜΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν λεπτομερώς για τις σπουδές από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., τηλ: 2410.684.476, e-mail: msc-as@uth.gr.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνεται από την Πέμπτη 15/06/2023 έως και την Δευτέρα 21/08/2023.

H έναρξη των μαθημάτων πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2023.

17 July 2023
Banner