Μέτρα έκτακτης ανάγκης για την πανώλη των χοίρων στη Γερμανία, επιβάλλει η Ε.Ε.

12 July 2022

Μέτρα έκτακτης ανάγκης για την πανώλη των χοίρων στη Γερμανία, επιβάλλει η Ε.Ε.

Απαγορευμένη ζώνη, η οποία περιλαμβάνει ζώνη προστασίας και ζώνη επιτήρησης, στις οποίες εφαρμόζονται τα γενικά μέτρα ελέγχου νόσων αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλλει στη Γερμανία, μετά τα κρούσματα αφρικανικής πανώλης που έχουν πολλαπλασιαστεί. Συγκεκριμένα η Κομισιόν λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων») και ιδίως το άρθρο 259 παράγραφος 2, εξέδωσε ανακοίνωση, στις 8 Ιουλίου 2022, εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η αφρικανική πανώλη των χοίρων είναι λοιμώδης ιογενής νόσος δεσποζόμενων και άγριων χοιροειδών, η οποία μπορεί να επηρεάσει σοβαρά τον σχετικό ζωικό πληθυσμό και την κερδοφορία της κτηνοτροφίας, διαταράσσοντας τις μετακινήσεις φορτίων των εν λόγω ζώων και των προϊόντων τους εντός της Ένωσης, και τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες.

(2) Σε περίπτωση εκδήλωσης εστίας αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε δεσποζόμενα χοιροειδή, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου σε άλλες εγκαταστάσεις με δεσποζόμενα χοιροειδή.

(3) Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/687 της Επιτροπής (2) συμπληρώνει τους κανόνες για τον έλεγχο των καταγεγραμμένων νόσων που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 και ορίζονται ως νόσοι κατηγορίας Α, Β και Γ στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/1882 της Επιτροπής (3).

Ειδικότερα, τα άρθρα 21 και 22 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/687 προβλέπουν την οριοθέτηση απαγορευμένης ζώνης σε περίπτωση εμφάνισης εστίας νόσου κατηγορίας Α, συμπεριλαμβανομένης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, και την εφαρμογή ορισμένων μέτρων στη ζώνη αυτή. Επιπλέον, το άρθρο 21 παράγραφος 1 του εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού προβλέπει ότι η απαγορευμένη ζώνη περιλαμβάνει ζώνη προστασίας, ζώνη επιτήρησης και, εάν απαιτείται, περαιτέρω απαγορευμένες ζώνες γύρω ή δίπλα από τις ζώνες προστασίας και επιτήρησης.

(4) Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/605 της Επιτροπής (4) θεσπίζει ειδικά μέτρα ελέγχου για την αντιμετώπιση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων. Ειδικότερα, το άρθρο 3 στοιχείο α) του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού προβλέπει την οριοθέτηση απαγορευμένης ζώνης σε περίπτωση εμφάνισης εστίας αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε δεσποζόμενα χοιροειδή, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/687.

(5) Η Γερμανία ενημέρωσε την Επιτροπή σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων στην επικράτειά της, μετά την επιβεβαίωση της εμφάνισης εστίας της εν λόγω νόσου σε δεσποζόμενα χοιροειδή στο ομόσπονδο κράτος της Κάτω Σαξονίας την 1η Ιουλίου 2022, και, όπως ορίζεται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/687 και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/605, οριοθέτησε απαγορευμένη ζώνη η οποία περιλαμβάνει ζώνη προστασίας και ζώνη επιτήρησης, στις οποίες εφαρμόζονται τα γενικά μέτρα ελέγχου νόσων που προβλέπονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/687, με σκοπό την αποτροπή της περαιτέρω εξάπλωσης της εν λόγω νόσου.

12 July 2022
Banner
Banner