Επικαιροποίηση των κριτηρίων ασφαλείας για την Listeria monocytogenes στα έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα

19 April 2024

Επικαιροποίηση των κριτηρίων ασφαλείας για την Listeria monocytogenes στα έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα

Σε συνεδρίαση της Μόνιμης Επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών (Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed) του τμήματος «Biological Safety of the Food Chain» της ΕΕ, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων της Επιτροπής για ένα σχέδιο τροποποίησης του Καν. (ΕΕ) 2073/2005 σχετικά με τα μικροβιολογικά κριτήρια για τα τρόφιμα, όσον αφορά το βακτήριο Listeria monocytogenes.

Η Επιτροπή παρουσίασε την πρωτοβουλία, σκοπός της οποίας είναι να ευθυγραμμίσει τους κανόνες της ΕΕ με τα διεθνή πρότυπα του «Codex alimentarius» και να εξασφαλίσει υψηλότερο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών έναντι της Listeria monocytogenes με την τροποποίηση του παραρτήματος I του Καν. (ΕΕ) 2073/2005, όσον αφορά το στάδιο της τροφικής αλυσίδας, όπου εφαρμόζονται τα κριτήρια ασφάλειας των τροφίμων για την κατηγορία 1.2  

Τρόφιμα έτοιμα για κατανάλωση ικανά να υποστηρίξουν την ανάπτυξη L. monocytogenes διαφορετικά από εκείνα που προορίζονται για βρέφη και για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς.

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση των κριτηρίων ασφαλείας, το στάδιο στο οποίο εφαρμόζονται για την κατηγορία 1.2, θα είναι μόνο σε προϊόντα που διατίθενται στην αγορά κατά τη διάρκεια διατήρησής τους.

Το κριτήριο «100 cfu/g» εφαρμόζεται, εάν ο παρασκευαστής μπορεί να αποδείξει, ικανοποιώντας την αρμόδια αρχή, ότι το προϊόν δεν θα υπερβεί το όριο των 100 cfu/g καθ’ όλη τη διάρκεια διατήρησης του τροφίμου.

Ο υπεύθυνος της επιχείρησης τροφίμων μπορεί να ορίσει ενδιάμεσα όρια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, τα οποία πρέπει να είναι αρκετά χαμηλά ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν υπερβαίνεται το όριο των 100 cfu/g καθ’ όλη τη διάρκεια διατήρησης.

Το κριτήριο «Να μην ανιχνεύεται σε 25 g» εφαρμόζεται, εάν ο παρασκευαστής δεν μπορεί να αποδείξει, ικανοποιώντας την αρμόδια αρχή, ότι το προϊόν δεν θα υπερβεί το όριο των 100 cfu/g καθ’ όλη τη διάρκεια διατήρησης του τροφίμου.

Ο υφιστάμενος κανονισμός προβλέπει, ότι το κριτήριο «Να μην ανιχνεύεται σε 25 g» εφαρμόζεται για τα προϊόντα πριν αποδεσμευτούν από τον άμεσο έλεγχο του υπεύθυνου της επιχείρησης που τα παρήγαγε, όταν δεν μπορεί να αποδείξει, ικανοποιώντας την αρμόδια αρχή, ότι το προϊόν δεν θα υπερβαίνει το όριο των 100 cfu/g καθ’ όλη τη διάρκεια διατήρησης.

Το παρόν σχέδιο πράξης είναι ανοικτό για την υποβολή παρατηρήσεων έως τις 8/5/2024 ΕΔΩ.

19 April 2024
Banner