Ενισχύσεις για βιολογική κτηνοτροφία – Προϋποθέσεις και δικαιούχοι

17 June 2024

Ενισχύσεις για βιολογική κτηνοτροφία – Προϋποθέσεις και δικαιούχοι

Related Articles

Η προδημοσίευση της 1ης Πρόσκλησης για την Παρέμβαση Π3-70-2.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (νεοεισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία)», του άρθρου 70 «Περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης» του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της περιόδου 2023-2027 εκτιμάται πως θα αγγίξει τα 287.597.058 ευρώ.

Η συγκεκριμένη πρόσκληση αφορά η μετατροπή σε βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία εντός του 2024, ενώ οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν με βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2024.

Οι δράσεις της Παρέμβασης Π3-70-2.1 αποτελούνται από τη Δράση 1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία και τη Δράση 2: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία.  Στόχος είναι η οικονομική στήριξη σε εφαρμοσμένες πρακτικές στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία.

Οι ενισχύσεις που αφορουν τη βιολογική κτηνοτροφία (Δράση 2 της Παρέμβασης  Π3-70-2.1) αποτυπώνονται στον πίνακα:

Για τη  Δράση 2 (Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία), οι τομείς παρέμβασης είναι:

  • Βοοτροφία
  • Προβατοτροφία
  • Αιγοτροφία

Προϋποθέσεις και Δικαιούχοι

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης στήριξης είναι να έχει προηγηθεί από τους υποψηφίους η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2024.

Προϋποθέσεις για ενδιαφερόμενους της Δράσης 2 - Βοσκότοποι/ζωικό κεφάλαιο:

α) Να είναι ενταγμένα σε άλλες μη συμβατές δράσεις των Μέτρων 10 και 11 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 σύμφωνα με τους Πίνακες του Παραρτήματος της υπ’ αρ. 1606/9-6-2023 υπουργικής απόφασης (Β’ 3778), όπως ισχύει,

β) Να υφίσταται ασυμβατότητα μεταξύ άλλης παρέμβασης της προγραμματικής περιόδου 2023-2027 και της δράσης της Παρέμβασης Π3-70-2.1, σύμφωνα με τους Πίνακες του Παραρτήματος της υπ’ αρ. 1606/9-6-2023 υπουργικής απόφασης (Β’ 3778), όπως ισχύει.

Αναλυτικά το κείμενο της Προδημοσίευσης

17 June 2024
Banner