Διόρθωση στον Καν. 1129/2011 για τα πρόσθετα

01 September 2022

Διόρθωση στον Καν. 1129/2011 για τα πρόσθετα

Με διορθωτικό που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (L 210/11.8.2022) επέρχονται κάποιες φραστικές διορθώσεις στον Κανονισμό (ΕΕ) 1129/2011, ο οποίος τροποποιεί το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που αφορά την κατάρτιση ενωσιακού καταλόγου για τα πρόσθετα τροφίμων.

Η κύρια διόρθωση αφορά την αντικατάσταση του ορισμού «μόνο ενθηκευμένα αλλαντικά από σύγκοπτο κρέας με ή χωρίς τεμάχια κρέατος» με: «μόνο λουκάνικα».

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το διορθωτικό:

− Στη σελίδα 99, στο παράρτημα που αντικαθιστά το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 — στο μέρος E, στον πίνακα σημείο 08.2.1, στην τελευταία στήλη, στην πρώτη σειρά για το πρόσθετο E 100: αντί: «μόνο ενθηκευμένα αλλαντικά από σύγκοπτο κρέας με ή χωρίς τεμάχια κρέατος» διάβαζε: «μόνο λουκάνικα».

− Στη σελίδα 99, στο παράρτημα που αντικαθιστά το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 —στο μέρος E, στον πίνακα σημείο 08.2.1, στην τελευταία στήλη, στη σειρά για το πρόσθετο E 101: αντί: «μόνο pasturmasς» διάβαζε: «μόνο pasturmas».

− Στη σελίδα 100, στο παράρτημα που αντικαθιστά το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 — στο μέρος E, στον πίνακα σημείο 08.2.1, στην τελευταία στήλη, στις σειρές για τα πρόσθετα E 150a-d, E 160a, E 160c και E 162: αντί: «μόνο ενθηκευμένα αλλαντικά από σύγκοπτο κρέας με ή χωρίς τεμάχια κρέατος» διάβαζε: «μόνο λουκάνικα».

− Στη σελίδα 101, στο παράρτημα που αντικαθιστά το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 — στο μέρος E, στον πίνακα σημείο 08.2.2, στην τελευταία στήλη, στη σειρά για το πρόσθετο E 100: αντί: «μόνο ενθηκευμένα αλλαντικά από σύγκοπτο κρέας με ή χωρίς τεμάχια
κρέατος, πατέ και terrines» διάβαζε: «μόνο λουκάνικα, πατέ και terrines».

− Στη σελίδα 101, στο παράρτημα που αντικαθιστά το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 — στο μέρος E, στον πίνακα σημείο 08.2.2, στην τελευταία στήλη, στις σειρές για τα πρόσθετα E 150a-d, E 160a, E 160c και E 162: αντί: «μόνο ενθηκευμένα αλλαντικά από σύγκοπτο κρέας με ή χωρίς τεμάχια κρέατος, πατέ και terrines» διάβαζε: «μόνο λουκάνικα, πατέ και terrines».

01 September 2022
Banner
Banner