Δημόσια διαβούλευση για το άρθρο 24 του ΚΤΠ «Χαρτί – χαρτόνι σε επαφή με τα τρόφιμα»

08 November 2022

Δημόσια διαβούλευση για το άρθρο 24 του ΚΤΠ «Χαρτί – χαρτόνι σε επαφή με τα τρόφιμα»

Στην αναθεώρηση του άρθρου 24 (Χαρτί συσκευασίας) του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών προχωρά η Γενική Διεύθυνση του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ, κατόπιν και συνεργασίας με τις υπηρεσίες του ΕΦΕΤ.

Η αναθεώρηση θεωρήθηκε απολύτως αναγκαία, αφενός μεν λόγω της συνεχώς αυξανόμενης διάθεσης στην αγορά χάρτινων υλικών και αντικειμένων για επαφή με τρόφιμα (ΥΑΕΤ), ως εναλλακτικών προϊόντων για την αντικατάσταση των πλαστικών αναλόγων και ειδικά των πλαστικών ΥΑΕΤ μιας χρήσης, μετά τη δημοσίευση του ν. 4736/2020 «για την ενσωμάτωση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/904, σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις» και αφετέρου, λόγω της ανάγκης εκσυγχρονισμού των διατάξεων, ώστε να ληφθούν υπόψη νέα επιστημονικά δεδομένα, καθώς και ο νέος τεχνικός οδηγός του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Χαρτί και το Χαρτόνι σε επαφή με τρόφιμα “PAPER AND BOARD used in food contact materials and articles, 2021”.

Οι σημαντικότερες από τις αλλαγές που επέρχονται με το προτεινόμενο σχέδιο είναι:

  1. Οι ουσίες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την κατεργασία χαρτιού ή χαρτονιού σε επαφή με τρόφιμα θα πρέπει να είναι αξιολογημένες και να εμπίπτουν σε θετικούς θεσμοθετημένους ή προτεινόμενους καταλόγους κρατών μελών της Ε.Ε. και επιπλέον να χρησιμοποιούνται με βάση τους οικείους όρους και περιορισμούς.
  2. Θεσπίζονται όρια ειδικής μετανάστευσης για ορισμένα συστατικά ή ουσίες που δεν προστίθενται σκοπίμως και προτείνονται οι σχετικές δοκιμές ειδικής μετανάστευσης στο Παράρτημα IV. Καταργούνται τα όρια περιεκτικότητας.
  3. Ρυθμίζεται η χρήση του ανακυκλωμένου χαρτιού.
  4. Προβλέπεται πλέον τα υλικά και αντικείμενα από χαρτί ή χαρτόνι, τα προϊόντα από ενδιάμεσα στάδια της κατασκευής τους, καθώς και οι ουσίες που προορίζονται για την κατασκευή αυτών των υλικών και αντικειμένων στα στάδια της διάθεσης στην αγορά εκτός από το στάδιο της λιανικής πώλησης, να συνοδεύονται από γραπτή δήλωση (δήλωση συμμόρφωσης), σύμφωνα με το άρθρο 16 του καν. (ΕΚ) αρ. 1935/2004.

Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει σχόλια ή προτάσεις, έως τις 10 Νοεμβρίου 2022, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@efet.gr.

Διαβάστε ΕΔΩ τo σχέδιο τροποποίησης του άρθρου 24 του ΚΤΠ

08 November 2022
Banner
Banner