Υποτροφίες για 3 σπουδαστές του Perrotis College από το Ίδρυμα Σαμούρκα

17 July 2018

Υποτροφίες για 3 σπουδαστές του Perrotis College από το Ίδρυμα Σαμούρκα

Τη χορήγηση τριών (3) υποτροφιών σε Έλληνες φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί ως πρωτοετείς σε προπτυχιακά προγράμματα (ακαδημαϊκό έτος 2018-2019) στο Perrotis College της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής προκηρύσσει τo Ίδρυμα Σαμούρκα. Οι υποτροφίες καλύπτουν το 100% των διδάκτρων τριετούς φοίτησης στο Perrotis College, με έναρξη την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019.

Προϋποθέσεις, κριτήρια συμμετοχής: Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση και να αξιολογηθούν για τις προσφερόμενες υποτροφίες θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Να είναι απόφοιτοι Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου με βαθμολογία από 16 και πάνω στο Απολυτήριο Λυκείου
 2. Να έχουν γίνει αποδεκτοί πληρώντας όλα τα κριτήρια εισαγωγής στα προπτυχιακά προγράμματα του Perrotis College της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής
 3. Οι υποψήφιοι να είναι Έλληνες υπήκοοι και κάτοικοι Ελληνικής επικράτειας.
 4. Να έχουν οι ίδιοι και οι οικογένειες τους οικονομική αδυναμία για την αντιμετώπιση σπουδών και σε κάθε περίπτωση το συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα τους να μην υπερβαίνει το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (€25.000) κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Διάρκεια υποτροφιών και υποχρεώσεις υποτρόφων: Όλες οι υποτροφίες έχουν ισχύ μέχρι και την αποφοίτηση των υποτρόφων από το Perrotis College της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής αρκεί οι σπουδαστές να ολοκληρώνουν επιτυχώς και εντός του προβλεπόμενου χρόνου το κάθε έτος σπουδών αλλά και να επιδεικνύουν ευρύτερη διαγωγή που να δικαιολογεί τη διατήρηση της υποτροφίας.

Οι υποτροφίες λαμβάνονται μόνο την χρονιά για την οποία κατατέθηκε ή αίτηση και δεν μεταφέρονται σε άλλη σχολική χρονιά ούτε μεταβιβάζονται σε άλλο πρόσωπο.

Υποχρεώσεις Ιδρύματος: Το Ίδρυμα Σαμούρκα υποχρεούται να καλύπτει για τους υποτρόφους τα ετήσια προβλεπόμενα δίδακτρα (μέχρι το επιτρεπόμενο από το νόμο ποσό το οποίο σήμερα ανέρχεται στα €4.800) του Perrotis College της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

Αιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Απολυτήριο Γενικού/Επαγγελματικού Λυκείου και αναλυτική βαθμολογία.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωσης εισαγωγής σε προπτυχιακό πρόγραμμα του Perrotis College της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος προηγούμενου έτους των γονέων του υποψηφίου

Αξιολόγηση: Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Σαμούρκα μετά το πέρας της προθεσμίας αξιολογεί τις αιτήσεις λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κριτήρια και ανακοινώνει τις αποφάσεις της στους υποψηφίους εντός δεκαπέντε (15) ημερών.

Διακοπή υποτροφίας: Τo Ίδρυμα Σαμούρκα μπορεί να διακόψει την παροχή υποτροφίας:

 1. Σε περίπτωση που τα στοιχεία που προσκόμισε ή δήλωσε ο υπότροφος είναι ψευδή
 2. Σε περίπτωση που η πρόοδος του υποτρόφου δεν είναι ικανοποιητική σύμφωνα με τα κριτήρια.
 3. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων του.
 4. Σε περίπτωση σοβαρής επιδείνωσης των οικονομικών δυνατοτήτων του Ιδρύματος, ιδίως λόγω οικονομικών συνθηκών ή απρόβλεπτων επιβαρύνσεων. Στην περίπτωση αυτή θα έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση του υποτρόφου έξι (6) μήνες πριν την διακοπή.

Προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών, είναι η Παρασκευή 7/9/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τις προσφερόμενες υποτροφίες, τηλ. 2310492854 και 230492810.

17 July 2018
Banner
Banner