ΥΠΑΑΤ: Διαγωνισμός για οχήματα με leasing

23 October 2018

ΥΠΑΑΤ: Διαγωνισμός για οχήματα με leasing

Στην προμήθεια υπηρεσιακών οχημάτων προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να εξοπλίσει τους ελεγκτές των Περιφερειακών Κέντρων Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου και των Τμημάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων των Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών.

Στο επόμενο διάστημα το υπουργείο θα προμηθευτεί με τη μέθοδο της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) 54 αυτοκίνητα. Γι’ αυτό το σκοπό έχει προκηρύξει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 8η Νοεμβρίου 2018 στις 5.00 μ.μ., για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης διάρκειας 5 ετών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, βάσει τιμής.

Για τις άμεσες ανάγκες ελέγχου της τρέχουσας εμπορικής περιόδου, εγκρίθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών το αίτημα μίσθωσης 5 επιβατικών αυτοκινήτων για διάστημα δύο μηνών από το ΥΠΑΑΤ.

Επιπλέον, τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου εξοπλίστηκαν με φορητές ηλεκτρονικές συσκευές (tablets). Με αυτό τον τρόπο οι ελεγκτές συνδέονται απευθείας (online) με τις βάσεις δεδομένων του ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να αντλήσουν στοιχεία απαραίτητα για τη διεξαγωγή των επιτόπιων ελέγχων.

Στόχος είναι η ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής των ελεγκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου. Πρόκειται για μέτρο που θα βοηθήσει στη βελτίωση και εντατικοποίηση των ποιοτικών και φυτοϋγειονομικών ελέγχων, για την ιχνηλασιμότητα (προέλευση), την υγιεινή των τροφίμων και την υπολειμματικότητα των γεωργικών φαρμάκων. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τους ελεγκτές των αρμόδιων αρχών σε λιμάνια, παραμεθόριους σταθμούς, οδικούς άξονες και μονάδες παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας τροφίμων, πολλαπλασιαστικού υλικού και λιπασμάτων.

23 October 2018
Banner